Коj биле Хипербореите, нивните потомци и писмо ?

397435_2767494860105_48013330_n1

Во овој текст најнапред би сакал да ве запознаам со оваа древна, би рекол пра-древна цивилизација и со нејзината суштинска култура која некогаш постоeла на оваа наша Земја-Мидгард, која денеска има опсег во митските размери, но сепак таа оставила клучен фактор за развојot на останатите цивилизации и култури и пред се фактор во кодот на нашата крв. На сите нас добро ни е познато под чие покровителство е модерната општоприфатена и стандардизирана наука и колку е само вложено за нејзиното искрувување и превртување на многу нејзини клучни работи. Со оглед на самата состојба и неправда  што се случува во светот, каде дури и најмало дете може да ги воочи апсурдуте на системот, јасно ни станува дека таа догматска канџа ја граби и стега не само религијата туку и науката, историјата, археологијата економијата, медицината, медиумите и практично на сите фронтови војуаат со лага или искривена полу-вистина. Тоа не наведува да бидеме претпазливи и да се запрашаме во донесувањето на одлуките или разбирањето на одредена вистина. Минатото ни овозможува да ја разбереме денеска сегашната наша положба и да знаеме кон што ќе се стремиме во иднината, кон што ќе го оштриме духот. Благодарам.

Aјде сега малку да навлеземе во оваа проблематика и да ја видиме од аголот на сознанието на античките автори како и познатите рани исторски извори:

Во грчката митологија Хипербореите  (Aнтичко Грчки: Ὑπερβόρε(ι)οι) и  Латински: Hyperborei) се митскиот народ кои живеел далеку во северна (Трасија, Трaција, Тракија, c=k!), и потоа Хипербореа постанала како неосознаен регион во северните земји кои лежат позади северниот ветар. Нивната земја, ја нарекувале Хипербора или Хипербориа -”позади Бореј – Северниот Ветар” – таа била совршена, со Сонце-зрачение од 24 часа на ден.

Никогаш Музата не е отсутна
од нивните начини: лирите судрени или флејтите расплачени
и нассекаде вртлог од Девични хорови.
Ниту болест, ниту горчлива старост се меша
во нивната света крв; далеку од напорот и битките тие живеат.

Пиндар, Tenth Pythian Ode; преведено од Ричмонд Лејтимор.

330726_3827681444107_58645536_o

Досегнувањето на такви егзотични земји никогаш не е лесно; Пиндар напоменал: ниту со бород ниту со нога ќе го најдете чудесниот пат на собранието на Хипербореите.

 • Херодот 

Најраниот постоечки извор кој ја спомнува Хипербореа во детал е Херодотовата Историја (Книга IV, Поглавје 32–36), запишано од прилика 450 година п.н.е. Како и да е, Херодот забележал три рани извори кои ги споменуваат Хипербореите, вклучувајќи го Хезиод и Хомер, во последните пишувања за Хипербореа наводно во своето загубено дело Епигони – ”доколку е навистина негово дело”. Херодот истотака напишал дека во 7век п.н.е. поетот Аристеас напишал за Хипербореите во поемата (сега загубена) наречена Аримаспеа за патувањата на Исидоните, за кои се проценува дека живееле во Западна Азија. Позади нив живееле едно-оките Аримаспиани, потаму биле златните-чувари Грифоните, а најпосле нив потоа биле Хипербореите.

Пиндар, Симонидес од Цеос и Хеланикус од Лезбос, современиците на Херодот во 5 тиот век п.н.е. , истотака накратко се опишани или се референцирани Хипербореите во нивните дела.

 • Локацијата на Хипербореја

За Хипербореиците се верува дека живеле позади снежните Рипејски Планини каде Хомер прв ги споменува во неговата Илијада (15. 171; 19. 358) или надвор од домот на Бореите.

Според Паусаниас: ”Земајта на Хипербореите, човекот живее надвор од домот на Бореите”.

Хомер ја сместил Бореа во Тркаија, а потоа Хипербореа по негово мислење е некаде на северот од Тракијската територија, можеби Дакија (Дачија).

Софокле (Antigone, 980-987), Аешулус (Agamemnon, 193, 651), Симонидес од Цеос (Schol. на Аполониус Родиус, 1. 121) и Калимахус (Делиан, (Delian, [IV] 65) истотака ги сместуваат Бореите во Тракија. Другите антички писатели, како и да е, верувале дека домот на Бореите или Рипејските Планини се на различна локација. На пример, Хекатеус од Милет верувал дека Рипејските Планини се во непосредна близина на Црното Море. Алтернативно Пиндар го сместил домот на Бореите, кај Рипејските Планини и Хипербореа во близина на Дануб односно Дунав. Херклид Понтик и Антимахус во контраст пак ги идентификуваат Рипејските Планини со Алпите, и Хипербореите како Келтско племе (можеби и Хелвети-Галвети) кои живеееле позади нив. Аристотел ги сместил Рипејските Планини на границата со Скитија, а Хипербореиците уште потаму, посеверно. Хекатус од Абдера и другите верувале дека Хипербореа е Британија. Подоцна Римските и Грчките извори продожуваат да ја полнат со сигурност локацијата на Рипејските Планини, домот на Бореите, како и Хипербореа, позади нив како возможна локација. Всушност сите овие извори се сложуваат дека е на далечниот север од Грција или јужна Европа. Античкиот граматичар Симмиас од Родос (Род) во третиот век п.н.е. ги поврзува Хипербореиците со Масагетите (Иранска номадска конфедерација која многу подсетувала на Скитите според Херодот) и Посидониј во првиот век п.н.е. со Западните Келти, но Помпониус Мела ги сместил нив уште посеверно во близина на Арктикот.

Во картите базирани на споменатите точки и дискрипции дадени од Страбо, Хипербореа е прикажана како разстолична како полуостров или остров, лоцирана во сегашна Франција, и се протегала потаму на север-југ наместо на исток-запад. Друга дескрипција ги сместува воглавном во областа на Уралските Планини.

 • Подоцнежни класични извори

Плутарховите, текстови во први век од нашата доба, ја поврзува Хипербореа со Галите кои го напуштиле Рим во четвртиот век п.н.е. (Битката за Аллиа). Аелиан, Диодор Сикулус и Стефан од Византија сите ги забележувале важните антички извори за Хипербореа, но не додале нови дискрипции. Во 2 век  од н.е. Стоич и филозофот Херокле ги изедначуваат Хипербореите со Скитите, и Рипејските Планини со Уралските Планини. Климент од Александрија но и други рано Христијански писатели истотака направиле изедначување со Скитите.

 • Античка идентификација со Британија

Хипербореја е идентификувана со Британија најпрво од страна на Хекатеус од Абдера во четвртиот век п.н.е. како во зачуваниот фрагмент од Диодор Сикулус:

Во регионите позади земјата на Келтите лежи во океанот остров помал од Сицилија. Овој остров – списот продожува, е ситуирано во северот и е населена од Хипербореиците, кои се наречени по тоа име бидејќи нивниот дом е позади северниот ветер (Бореј) и островот е  богат и продуктивен за секоја жетва, и има необична температурна клима.

Хекатус од Абдера, истотака напишал дека Хипербореиците, имаат ”кружни храмови” на нивниот остров, и некои ученици го идентификуваат тоа со Стоунхенџ. Ова е подоцна подржано од страна на фактот дека Стоунхенџ било место познато како Аполоновиот храм до класичната антика, и Хипербореа во Грчките легенди била во релација со Аполон.

Псеудо-Шмунус, околу 90 година п.н.е., напишал дека Бореите ја засновале екстремноста на Галската територија, и тие имале подигнато столб во нејзино име на ивиците на морето (Perigesis, 183). Некои тврдат дека ова е географското одредиште на северна Франција, и Хипербореја како Британски остров кој лежи позади Англискиот Канал.

Птоломеј (Geographia, 2.21) и Маричиан од Хераклеа (Periplus, 2.42) заедно ја сместиле Хипербореа во Северното Море кои тие го нарекле ”Хиперборејскиот Океан”.

 • Легенди

Покрај 12 те Олимпијци, Аполон Се празнувал помеѓу Хипербореиците. Хелените мислат: дека тој ја поминува зимата помеѓу нив. За нивниот дел Хипербореите испраќаат мистериозни дарови, спакувани во слама, каде најпрво пристигнуваат кај Додона а потоа поминуваат од племе до племе додека не стигнат тие до Аполониовиот храм на Делос (Pausanias). Абарис, Хипербореискиот свештеник на Аполон, е легендарниот зачудувачки волшебен исцелител и јасновидец. Тезеј ги посетил Хипербореите, и Пиндар го преместил Персејевиот судир со Медузата од традиционалниото место во Либија, со незадоволството на неговите Александријските издавачи.

Заедно со Туле (Тула), Хипербореа била една од неколкуте terrae incognitae за Хелените и Римјаните, каде Плиниј, Пиндар и Херодот, како и Виргилј Цицерон, објавуваат дека луѓето живеат до старост од илјада години и ги уживаат животите во потполна среќа и хармонија. Хекатус од Абдера ги средил сите стории за Хипербореите главно во четвртиот век п.н.е. и ги издал, но долга расправа се водело за нив, загубени за нас, но забележани од Диодор Сикулус (ii.47.1–2). Истотака, сонцето би требало да изгрева и да се постави еднаш во годината во Хипербореа, кое ќе се поставело горе или над Арктичкиот Круг, или поконкретно, во арктичкиот поларен регион.

Античкиот Хеленски писател Теопомпус во неговото дело Филипика тврди дека Хипербореа била планирана да биде освоена од некоја голема раса на војници (некои тврдат дека биле Атлантите, но ја не би се сложил бидејќи Атлантите биле нивните потомци илјадници години подоцна, спротивно од тоа), планот иако бил напуштен поради тоа што војниците од Меропис увиделе дека Хипербореите се премногу силни за нив  најпросветлените помеѓу луѓето, оваа необична приказна, во која некои веруваат дека сатира или комедија, била зачувана од Аелиан (Varia Historia, 3. 18). Аполониус напишал дека Аргонаутите ја виделе Хипербореа, кога пловееле преку Еридан.

 • Физичка појава

Хеленската леденда тврди тека Бореадите, кој биле потомци на Бореите и снежната-нимфа Чиона (или Ќиона), ја основале првата теократска монархија на Хипербореа. Легендата е најдената зачувана во списите на Аелиан: Oвој бог (Aполон) ги има како свештеници синовите на Бореи (Северниот Ветер) и Ќијона (Снегот), три во број, браќа по раѓање, и околу 3 метра висина.

Диодор Сикулус додал на оваа белешка: ”И овие кралеви на овој (Хипербореиски) град и супервизорите на светиот предел се наречени Бореади, додека тие се потомци на Бореите, и наследниците на овие позиции секогаш се чувани во нивните фамилии. За Бореадите се верувало дека се џиновски кралеви околу 3 метра високи, кои ја управувале Хипербореа. Нема други физички дискрипции за Хипербореите кои се докажани во класичните извори. Како и да е Аелиус Херодиан граматичар во третиот век, напишал дека митските Аримаспи се идентични со Хипербореите во физичкиот изглед  (De Prosodia Catholica, 1. 114) и Стефанус од Византија во 6 век го напишал истото (Ethnica, 118. 16). Античкиот поет Калимахус ги опишал Аримаспите дека имале златни (руси, светли) коси, но е спорно дали Аримаспите биле Хипербореите.

 • Од Исток до Запад: Келтите како Хипербореи

392314_2455307415614_1237093800_n

Шест класични автори од Грција исто така доаѓаат до идентификација на овие митски луѓе позади Северниот Ветер со нивните Келтски соседи на северот: Антимахус од Колофон, Протарх, Хераклид Понтик, Хекатус од Абдера, Аполониус од Родос и Посеидониус од Апамеа. Начинот на кои Хелените ја разбирале врската со не-Грчките народи била значајно моделирана од страна на митовите од Златната Доба кои биле трансплантирани во современата сцена посебно во контекст на Грчката колонизација и тргување. Рипејските планини на митското минато се идентификувани со Алпите на северна Италија кое има барем географско образложение за идентификација на Хипербореите со Келтите дека живеат и позади Алпите, или најмалце Хиперборејските земји со земјите населени од Келтите. Репутацијата за гозбите и љубовта кон златото можеби ќе ја армира конекцијата.

 • Абарис Хипербореецот

167783_1644848234641_2284387_n

Особено Хипероборејниот легендарен исцелител е познат како ”Abaris” или ”Абарис Исцелителот” кои Херодот прв го опишува во неговите дела. Платон (Charmides, 158C) го смета Абарис како физичар од далечниот север, додека Стрбо известува дека Абарис бил Скитијец како и раниот филозоф Анахарсис (Geographica,7.3.8). Aбарис поседувал истотака инзворедни алхемиски и магиски вештини и знаења.

 • Mистериозните Арктички мапи

76730147_4515221_giperboreya_Yode_i_Merkatora

Мистериозните мапи на картографот Gerard de Jode – лево 1593 и на картофрафот, филозофот и математичарот Gerardus Mercator – десно . Има некои шпекулации дека Меркатор ја прецртал од некоја многу пострара мапа најдена во пирамида во Гиза 1595.

foto-10

Hyperborea – северната нативна земја на човештвото. Позната е како Даарија и како гранична димензија Сварга или Сина Сварга од Индијските и Славјанските легенди. Истотака е позната и како Jambudvipa од древните Индијски и Будистички текстови. Славјаните истотака ја нарекуваат Плава Сварга границата која ги оделувала од другите континенти и народи.

76730143_large_4515221_Gerard_de_Jode_1593_Map_Northern_hemisphere

Mистериозната мапа со приказ на Хупербореа и Северната Хемисфера, на картографот и графичар Gerard de Jode (1509–1591)

 Map of the Northern hemisphere. Color print from copper engraving (printer Arnold Coninx). Antwerp 1593.

 • СЛОВЕНСКО-АРИСКИ  Извори

1014258_10200689674857831_414672564_n

998566_10200783902053452_24290225_n

Големата Тартарија никако не смее да се помеша со Турските племиња. Кога странците ги прашувале луѓето за оваа земја кој сте вие, тие им одговарале ”Ние сме децата на Тарх Дажбог и Тара” братот и сестрата кои во античките времиња биле заштитници на земјата на Расите. Дажбог е синот на Перун познат е како Перунович, Соларно Божество и негов заштитен симбол е Лавот додека на Перун повеќе е Орелот како симбол, додека Грифонот е нивната заемна сила и енеркетика. Овие Богови не се она како што ние денеска имаме поимување, тоа биле супер-свесни битија Урии кои биле водачи, ментори и учители на луѓето. Одтука е поимот култ-Ура.

x_020e1ba0

Запо-Веди (Божји Закони), Из-Ведување (носење на Правиот пат), Ведар-Мудар (бистрина, чистина, мудрост), Ведант – научник на Чешки, испо-Ведање (кажување на Вистината-Права), Прав-Веден (Знањето за Законот Права), Ведуњи (жени кои имаат вештина, вештици, способност за магија, знаење).

047c7ab67ba96187191672954e8

02_koruna

1345022929_c2335b80c589

VBo6Poaa_1M

1331053650_vedy_vedy_slavyan_chitat_vedy_vedy_o_muzhchine_i_z

dak2

2009-05-25(072)_Stockholm_HistoriskaРунски камења од Resmo, Fr. Oland. – Шведска

se-rune-aspa1Рунскиот Камен Аспа (I), Södermanland – Шведска

se-rune-birkaРунскиот Камен Бирка, Björkö во Mälaren – Шведска

se-rune-edРунскиот Камен Ед – Шведска

se-rune-veda-runehelleРунска Инскрипција Веда – Шведска

de-rune-oestra-vemmenhoegThe Østra Vemmenhög Рунски Камен – Шведска

Пред се би сакал да дадам едно образложение и толкување за досегашните објави и податоци на античките историчари во компарација со податоците кои се бележани и сочувани од Мудрите Предци наши односно ведскиот материјал составен од Сањтиите (метални таблици испишани со ха’Аријски каруни), Хартиите, Волхварите (дрвените таблици), кои навидум загубени и заборавени, сепак неверојатно ги сочувале и ги штителе од бурните времиња и мрачни периоди низ историјата и успеале да ги одржат во Сибир и Исланд.

NorseComologyFrancisMellvilleСтаро Нордиска Космологија – Yggdrassiл (Дрвото на Животот)

cosmoscrossleyholland

This illustration, and others based on Snorri’s Prose Edda (Едда е латинското име на Веда)

Најнапред досегашните објави и обиди да се даде точен преглед и локација на Хипербореа од страна на фамозните историчари и филозофи било одприлика точно и делумно точно. Иако навидум тотално различни интерпретации сепак нешто што е заедничко е дека се наоѓала Северно.

yy

Потоа битна и многу битна работа е да се напомене дека таа ”митска” земја и пред се цивилизација егзистирала  во многу дамнешни времиња. Ако за нас антиката има сеуште непозната атмосфера и неспознание, оваа Златна Доба за која се опишува била илјадници години пред самата антика, и за антиката била нешто неверојатно и фантазмагорично во поглед на цивилизацискиот и исторскиот контекст. Можеме да го замислиме денешното човеково гледиште на сето ова – непоимливо, нестварно, сон, филм, научна фантастика. Но сепак не е се толку неверојтно колку што е самиот човечки пад на свеста. Морам да напоменам и да потврдам дека Рипејските Планини се старото има за Уралските Планини, според овие ведски текстови. Сите интрепретации па дури и за Скитите се коректни во поглед на толкувањето за идентитетот на Хипербореиците и нивните потомства. Хипербореа е едно од имињата кое е многу подоцна е дадено, самите Хипербореици се нарекувале Аријци и Словени, а нивната земја ја нарекувале Даарија која била позната и како (Арктида, Арктогеа, Северија). Даарија представувала земјата дарена од Боговите. Станува збор за изворното прапочетното место на живеење на севкупната Бела Раса која се  дели на четри изворни збратимени Раси кои живееле своевремено на ист континет, иако водат потекло од различни ѕвездени системи. Сакам да напоменам, за да се разбере сето ова, пред се да се започне со истраживањето на историјата и потеклото човечко и пред се свое, човек треба паралелно да се гради и развива со духовна литература која ќе му помогне и ќе го води пред се на само-освестување и повисоко остварување каде нектарскиот благодет ќе го прими и ќе развива виши вкусови, ќе има можност да ја види големата слика. Во спротивно доколку човекот ја проучува историјата во национал-шовинистички амбиент или бездушно егоистичен и себичен поглед, со омаловажување, подсмев, брзо просудување, насилно докажување, натегање и лажење  и сите останати не-хармонични особини, очите за тој човек се широко-затворени, а вистината ќе остане невидлива и неспознатлива, односно се наоѓа во заблуда и незнаење.

Да продолжиме, потоа, за овие Четири Изворни Бели Раси ( даАријци, хаАријци, Свето-Руси и Расени) веќе имаше објавено текст за нивното пристигнување на нашава Земјата-Мидгард со помош на интергалактички и мултидимензионални летала кои ги користеле воглавном Боговите-Асовите (физички суперсвесни битија, кои имаат можност да делуваат врз материјата и да ко-креираат), а постапката на патување била хипер-брзо патување користејќи ги каналните портали (меридејалнните линии каде се вкрстуваат се создаваат воретекси) и силните магнетни и торзиони полиња кои се користат за меѓусветовни и меѓудимензионални патувања користејќи совршена имплозиска технологија).

486881_10200433767140298_1392997381_n

936466_10200347656387583_1846065900_n

400688_10200347658747642_193494983_n

Истотака, битно e да се напомене во овој контекст и климата, што во овој период била тотално поразлична од денешната, поготово во овој арктички дел од нашата земја, кој своевремено имала идална клима, изобилство од сончева енергија, плодоносно тло и бујна вегетација. Имало потполни услов за развој на битијата во поглед на свеста. Причините за исчезнувањето и уништувањето на овој пра-древен континет беше опишано во текстот за Трите Луни на Мидгард-Земјата. Одкако настапил првиот голем потоп, промената на атмосферата резултурала со катаклизма и заладување, промена на копното што предизвикало повлекување од тие краишта и префрлување на Евро-Азиското тло каде потаму започнале походите кон Мала Азија, Персија и Индија, и Северна Африка.

312104_10200493944364691_1717658979_n

Голема Венеја е дамнешното име за Европа. Земја Асов е Азија, подоцна Тартарија. Рипејски планини се Уралски Планини

 • Вие на Мидгард живеете спокојно
 • од дамнешните времиња, кога мирот беше утврден…
  Памтејќи од Ведите, делата на Даждбога,
  како је порушил тврдината на Кошчеите
  кој се  наоѓале на најблиската Луна
  Тарх не им дозволил на подмуклите Кошчеи,
  да ја разрушат Мидгард, како што ја разрушиле Деја.
 • Овие Кошчеи, владетели на Сивите,
  Изчезнале со Луната во получаст.
  Но поради Мидгард ја платил цената
  Ја сокрил Даарија од Големиот Потоп
 • Водите на Луната го створиле потопот,
  На Земјата они од Небесата паѓале
  Луната се распаднала на делови
  и како војската на Сварожич
  на Мидгард се спштала…

Книгата на Перуновата Мудрост, Круг Први Сањтија 9 (Химни 10.(139), 12.(140).

Деја – (Земjа Деја), уништена е петта  планета во системот на Јарило-Сонцето. Остатоците од Деја сега го сочинуваат астероидниот појас помеѓу орбитите на Земјата Ореја (Марс) и Земјата Перунова (Јупитер)
Получасти – получаст, половина части, древно словенско-аријска мерка за време; част изнесува 648 дољи (18,75 секунди).
Сварожичи – од древно х’Аријски Руни Сва-Небесата. Во древното минато Сварожичи не ги нарекувале само Небесните Богови, него и огнените топки, болиди, метеорити кој паѓале од небото, а истотака и топчестите молњи.

Севкупните Сањтии на Пероновите Веди се состојат од девет кругови. Секој круг проповеда за еден од деветте дена, каде во текот народите на Голема Раса во Иријскиот Асгард разговарале со Богот Перун. Иријски Асгард – градот на Боговите е оснаован на реката Ирија (Ас-Бог кој живее на Земјата, гард-град) и подигнат е 5028 години после Голема Преселба од Даарија (104778. године п. н. е.) според календарските пресметки. На неговото место денеска се наоѓа современиот град Омск, истотака кај сливот на реките Ом и Иртиш (чие статрословенско име е Ириј). Ириј Асгардски бил уништен од хордите джунгарски во летото 7038 (1530). С.М.З.Х. (Создавање на Мирот-Светот во Ѕвездениот Храм) – потпишувањето на договор, после победата на Расите над Империјата на Змејот (Древна Кина).

Поимот Раса што се употребува како збор за разграничување помеѓу различните раси, предпочетно се употребувал само за Белата Раса, (Расу-Расе,Русе, а тоа е забележително во самите имиња на изворните раси -Расени и Свето Руси), што во превод значи Светлосни луѓе, Сончеви луѓе, деца на Сонцето и сл. Триесет години после оваа случка рускиот историчар и картограф Сејмон Ремезов ја состовил картата на Сибир, каде живееле на местото на разрушениот Асгард и одтаму се упатил кон царот Алексеј Михајлович Романов дека е неопходно да го обнови разрушениот град крај сливот кај реките Ом и Иртиш. Истото тоа го напоменал на 21 страна од својот ”Сибирски Атлас” кој се појавил тек за време на Петар I, во годината 7204 (1696г.). 20 години после издавањето на ”Сибирскиот Атлас”  во 7224. (1716) по указ на императорот Петар I, кај сливот на реките Ом и Ирија е подигната Омската тврдина која покасно постанала градот Омск. Во древната историја се споменуваат четри земски градови кои се нарекувале Асгард: Асгард Дааријски, кој се наоѓал на планината Мира (Меру), потоа во светата земја Аддрија, на Северниот континент кој потонал во море, Асгард Иријски, за кој говоревме, Асгард Согдијански (В.Шчербаков смета дека тоа е градот Ниса) во Согдијана, Асгард Свејски кој се наоѓал на територијата на Скандинавија. После големиот пожар, каде тој Асгард изгорел, на негово место е изграден нов град кој го добил името Упсала. Во Асгард Иријски бил Големиот Храм на Инглија – Храмот на Праогнот. За тој голем храм е сочувано сеќавањето во второто свето предание „Сагa за Инглинзите” кое се чува на Исланд, а еве што оно кажува:  „Државата во Азија” источно од Танаквисљ се наоѓа земјата или живеалиштето на Асовите, а нивната престолнина се нарекува Асгард. Таму управал оној кој се нарекувал Один.

1070096_10200814664782501_655486214_n

Pic.5Вториот х’Аријки поход во Дравидија (Индија) – Лето 3510 од С.Ѕ.М.Х. пресметано од 2013 години по ново.

4.(4). И рече Бог Вечнопрекрасниот:
Дојдов од Урај-Земјата,
од Небесната Сварга, каде тече Светлиот Ириј,
во врвовите на Вирија, покрај Асгард-Небесниот,
ја, Перун Громодржецот, син Сварогов,.
Слушајте луѓе и војници на Родовите Човечки на моите зборови, почујте ја поуката на моите зборови…
Ратибор, воинот од Родот на Светорусите се обрати на Перун:
Кажи ни нам, раскажи, Светли Војводо,
постоји ли смрт за војниците од нашите Родови?
5. (5). А Перун му одговори на воинот: Нема смрт
за воините од Родот Небесен…
Секоја откријена или сеуште тајна несигурност во срцата,
Бог Вишњи, Чуварот на Световите,
Отецот Сварогов, и мој дедо,
најголем од сите Мудри, ќе ја разреши….

Перуновата Книга на Мудроста, Круг Први, Сањтија 1 (Химна 4,5)

Pic.14

Урај-Земја е планетата Урај во областа односно куќата (чертог) на Орелот во Свароговиот Круг. Перун Громодржецот е синот Сварогов – (литванскиот Перкунас, латвискиот Перкун, санскритски Пуруша, финскиот Перкеле, прускиот Перкунис, белорускиот Пјарун и сл.) е Богот покровител на војниците на Големата Раса, заштитник на Земјата на Родот на Светорусите, денеска се тоа (Русите, Белорусите, Естонците, Литванците, Латгалите, Земгалите, Пољаците, Хрватите, Македонците, Србите, Чесите, Бугарите и др. Иако денеска многу измешани со променета генетика сепак љубовта кон древната култура- Ариевска сеуште е присутна и се повеќе и повеќе расте кај народот желбата за историјата, археологијата а пред се кон дознавањето на Вистината, и тој процес е се повеќе забрзан и многу од овие народи, вклучително и балканските, се стигнува до многу неверојатни археолошки откритија и факти. Да напоменам дека Зевс е грчка подоцнежна интероретација и преименување на Перун, а потоа во римскиот Јупатер-Јупитер. Перун е заштитникот од (Темниот Свет), Бог-Громодржец, управител со Молњите, син на Богот Сварог и Лада-Богородица, внук на Богот-Вишењ(Севишен), Татко на Тарх Дажбог (Тор, Таргелиј Аполон, Тархон, Тарнис – Богот на Сонцето) кои им ги дал на луѓето деветте книги Веди (Сањтиите, Ведите Дажбогови). Бог-Покровител во областа Орел во Свароговиот Круг (познат во класичната астрономија како консталациајта на (Лира-Вега, Денеб и Алтаир-Орел). Во овие Сањтии се проповеда за третото симнување на Богот Перун на Мидгард-Земјата, однонсо нашата земја. Во Индијската Рг-Веда и во Иранската Авеста јасно се кажува дека од Север позади Химават (Хималаи) планините пристигнале Аривците во Персија и Дравидија (Индија).

 • За Хиперборејското потекло на Индо-Европската култура пишувале и некои од модерните автори како што е Џон Г.Бенет во неговите истражувања именувани како “The Hyperborean Origin of the Indo-European Culture” (Journal Systematics, Vol. 1, No. 3, December 1963) во кој тврди дека домовината на Индо-Европската култура е на далечниот север, за кој смета дека Хипербореа е класична антика. Ова идеа е порано предложена од Бал Гангадхар Тилак во неговото дело ”The Arctic Home in the Vedas -1903”, како и Австро-Унгарскиот етнолог Карл Пенка (Origins of the Aryans, 1883).
 • Хиперобра во модерната езотерискиот мисла – Х.П. Блаватска, Рене Гуенон и Јулиус Евола сите делеле верување во Хипербореите, поларното потекло на Човештвото (Белиот Човек) и подоцнежна солдификација и деволуција. Според овие езотеричари, Хипербореа е Златната Доба поларниот центар на цивилизацијата и спиритуалноста, човекот не се воздигнал од мајмун, но прогресивно се пренале мајмунолики услови како што лутале физички и спиритуално од нивните мистични домовини од Далечниот Север во другите светови, и подлегнувањето на демонските енергии од Јужниот Пол, најголемата точка на материјализација (Joscelyn Godwin, Arktos: The Polar Myth). Роберт Шароу е првиот кој ги поврзува Хипербореите со античка астрономска раса на ”наводно големи, бели луѓе” кои ги одбрале ”најмалку топлите обласи на земајта поради тоа што кореспондирале многу блиски со климата на планетата од каде потекнуваат”.
 • Хипербореиските Потомци

Можеме да дадеме една потврда со голема сигурност дека и Келтите-Бретаните,Пиктите, Галите, Иберите-Баскијците од (Пиринајскиот Полуостров, Британија и Западна Европа), Венетите и Етрурците од (Источна Европа, Апенинскиот Полуостров,Западна Европа и Средна), Илиро-Тракијците, Дарданците, Пелазгите, Пеонците – на (Балканскиот Полуостров) каде ја прошириле својата култура и во Северна Африка (Египет, Либија), заедно со народите и културите што биле кај Црното Море, Триполиската култура, Бригите, Пафлагонците, Лужите, Лидејците, Скитите, Сарматите и сл. Истотака да нагласиме дека голем дел од Расите-Русите преку земјата Асов односно Азија продожиле во Персија (Аријан, Ирија, Иран) потоа Месопотамија и Дравидија (Индија) и во овие земји била ширена нивната култура и граделе цивилизации, но овој пат во придружба на народите со потемна кожа и пониска свест – дравиди и наги, кој за разлика од нив ги обожувале темните змијски – драконијанските култови, и подоцна е изграден хинду-кастинскиот систем на хиерархиско управување. Во ова време Турко-монголите вклучително и Хазарите се наоѓале на далечниот Исток каде и самите биле протерани од тие територии од страна на Кинеските императори па морале да емигрираат и да се шират Западно. Битно е да се напомене дека  денешна Турција, претходно била населена од Белите Раси. Разлика огромна не постои помеѓу Турците и Грците освен што добар дел од Турците има турко-монголски ген, додека Грците имаат повеќе семитско арапски однсно маварски ген.До овие заклучоци е дојдено пред се преку анализата и разработувањето на Ведскиот материјал како релевантен и уникатен без никакви примеси на корумпирани наоди, лажење и слични измами, типични за Западно-Евроспките ”експерти” кои го продаваат човечкиот род и им служат на темните господари. Потоа врз база на археолошките наоди, факти, уметничката нота и архитектурата, симболите, списите, и секако јазикот-Словото, писмото, духовната свест и пантеонот на боговите, ритуалите и обредите, танцовите па и во носиите, физички изглед – изразито бел тен и светли коси-црвенкасти,плави,кавени.Треба да се нагласи дека секако географијата и климата играле улога, Европа во тоа време била многу ладна па интересите биле за јужните земји. Нордијските (Викинзите) племиња исто така се наследници на оваа култура но се текот на времето како во чвовекот бледеел Хипербореискиот дух и свест, и самите екстремни услови довеле тие наши севирни браќа да постанат и постудени во срцта. Но гледано од денешен аспект, Скандинавците и Англо-Саксонците многу од културата Изворна-Исконска нешто и задржале истака како што и ние Балканците сме задржале некои од тие благородни топли особини. Но, кај нив многу претходно е осквернуван духот и свеста за разлика од нас, пред се преку наметнувањето на процесот латинизација и потчинување од страна на Рим, а потоа Христијанско инквизиторскиот масакар и практично уште поголемо фрлање на свеста во темните ќошеви. Инквизицијата, денеска не толку со религиско оржује, колку што со психолошко и технолошко, го демонизираат и трујат човекот, неговата душа, тело и свест. Треба да знаеме дека Западно Европејците се наши браќа, иако господарите на темнината изрежирале да се мразиме и да бидеме непријателски расположни едени кон други како што им го наметнаа тоа во Втората Светска Војна на Германците и Русите. Германите се нашите браќа само што биле латинизирани и манипулирани своверемено од Римјаните, каде изгубиле тотално контакт со изворот…па затоа и Јужните Слвени ги нарекуваат Немци, или неми во поглед на словото и јазикот. Германа е пред се Божество на земјоделството (влажната земја, дождот се накои од неговите природни сили и атрибути), каде потаму Англичаните го вградиле во јазикот свој зборот germination (р’тење) кое не поврзува со плодната земја. И во нашиот јазик често се среќава името Гермо, Герман, Ермо, Хермо, Жерман и сл. За ова може повеќе да прочитате тука:  http://en.wikipedia.org/wiki/German_(mythology).

 • Хиперборејците се Ариевците ? 

1273_10200680012136269_841473908_n

Хиперборејците биле Ариевци, односно се одлилувакле со Ариевска култура, благороднички карактеристики (спиритуалност и енерергетски способности, алхемија, магија, писмо, архитектура, изградба на пирамидални објекти, математика-геометрија-аритметика, металургија, имплозиска технологија, познавање на астрологијата и космичките случувања, календари, ритуално-обредни прослави во согласност со природата, физичка убавина на ниво на богови и разно разни високо цивилизациски одлики, врвна уметност, обработка на накит потоа негување на природата и нејзино потомагање со ко-креација да се освежи и зајакне енергијата на земајта, технологија на ултразвук и левитација на предмети, топење на гранит, обработување на земјата со помош на многу сложени биоритмолошки правила и начини за одгледување на култирите и многу други познати и непознати карактеристики. Важно е да се напомене дека терминот Арие исто се поврзува и со земјодолството и земјата. Патем АР е земја, одноно Арет, а обратно е латиснкото има за земја e Теrra.  Е под сето ова се подразбира што означува терминот Арие, Аријан, Ариевец. Истотака Ариј се јавува и како потомок на Дажбог Тарх (Таргелиј Аполон, Тартурус, Таранџелос, Тор), и како словенски прародител, тоа е и Скитсиот Бог Ареј , Грците го преименувале во Арес и често во Словенскиот пантеон се поистоветува со Јарило Победоносецот подоцна препишани црни на Христијанскиот Св. Ѓоргија.

boris-olshansky-ivan-son-of-valour-20044-e1272346800756

ypHp-z2hGOk

 • Симболи и Артефакти на Белите Родови

3919_10200524174360422_1275823964_n

Нашето сонце се наоѓа на едниот од краците на Небесната Савастика – (Севрт), и тоа ротира по законите на Космосот и од местоположбата зависи и добата во која се наоѓа. Дали ќе биде Ден или Ноѓ Сварогова. Сварог е управител на Нашиот Космос – Свароговото Коло.

Самиот поим Бел, во различни звучни варијации е присутен низ цела Европа па дури и во Индија. Карактеристична уметничка, и духовна одлика пред се, бидејќи формата ја следи фунфцијата, кај овие народи е претставувањето на Светиот симбол Свастиката. За функцијата и значението на овој симбол и секако огромниот број на варијации и нивната посебна намена и енергија, веќе беше објавено во еден од претходните текстови – Вистинското значение на Свастиката. Ај да дадеме еден краток и едноставен преглед на ова тврдење и појавата на овој симбол низ историјата на древните народи во Европа па и неговото пренесување во Индија и Азија, па и во Америка најпрвин од морепловците Викиншки многу години пред Колумбо, низ различните временски периоди.

Swastika-lyon-france

Свастика од античките Гали. Musée gallo-romain, Lyon, France

941253_619627244727728_585191640_n

Пред Христијански гробови – Раец, Неготин, Србија

Gold-Disk-Swastikas-Greece

Aнтички златен диск, денешна Грција Otagon Museum датира од  8ми век п.н.

Etruscan_pendant_with_swastika_symbols_Bolsena_Italy_700_BCE_to_650_BCE

7ми Век п.н.е. златен Етруски (Ет-рурски) медаљон, Tuscany, Italy

swastika-x-netherurd

Пиктски исправен камен – Peebleshire, Scotland

Altimir

Глинена паница од Врачанскиот село Алтимир – Бугарија, датирана од 5 – 4- илјади г.п.н.е.. (бакарна доба).

mru7ab9e

Рано Англо-Саксонска урна од North Elmham, Norfolk 5-6 век

9gjgybgn

Бригијски шлем, 350-325 п.н.е. најден во Herculanum, Taranto, South Italy

o16

Антички Македонски Штит

587px-Labach

Лабуру (Четри-глав , четростран)  Симболот на Баскијците

Nydam.8

Чешел со свастиката, најдено во Nydam Моsе, Denmark

GallenL

Kелтски крст со свастика ,8ми век oд County Offaly, Ireland. 7.5″ x 4″
greystone

se-rune-atlingbo

The Atlingbo Runic Inscription – Шведска

trivecnosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Некаде во Македонија ?

fig212

Ludwig Müller ја репродуцирал Свастиката од рунски камен во Фјен Шведска

fig213

5Rk8Js4KS9zq6jLQdDw32gY3x7mFGo

Tракија –  Црно море, Аполонија Понтика

Z5912

Tракија -Cherronesos, AR Hemidrachm, c.400-350 BC

fig236

3847110338_f09d984043_z

3846272373_0cda830d0f_z

3847111636_93b45af877_z

Бугарија Вила Армира, блиску Ивајлоград II-VI C. A.D.

maksimbolqd0vy3

Овие симболи ја означуваат духовната енергија, токот на природата, создавањето, развојот, циклусот на Вселената, а со самото тоа и движењето на нашето Сонце и Планетите околу него. Овој симбол е буквално присутен во цела Венеја, до ден денска, многу повеќе. Намерно тука се изоставени предмети со овој симбол од Источните Земји – Русија, Украина, Белорусија, Литванија, Естонија, Латвија и сл. било пред се многу опширно, но и веќе беше подлабоко обрабетено во тексто што беше посветен конкретно за Свастиката на денешните Славјански Земји.

 • Топонимите на Голема Венеја (Европа)

dra4

Поими кој го созджат името Венети (племиња, места, области,теритоии, имиња).

Потоа да ги видиме машките и женските имињa што во себе го содржат овој поим Венети иако претпрел латинизација сепак се насетува во имињата :

 • Италија (VINCENZA , VINICIO , VANNA, VANNI)
 • Шведска (VENDELA)
 • Франција ( WANDA, VIENNE)
 • Русија (VENIAMIN)
 • Финска (VIENO)
 • Шпанија (VICENT, Vicenç)
 • Aнглија (VINCE, VINNIE, VINNY, VANCE, VAN, VENETIA, VIANNE, VINAL,VIN, WADE, WENDA, WENDI, WENDELL,WENONA, WENONAH)
 • Германија (WENDEL, WANDA, WENDELIN)
 • Македонија (VENKO, VENCI, VENCISLAV, VANGEL)
 • Чешка (VENDULA, VENDELIN, VANDA, VENCHESLAV, VANESA)
 • Полска (WINCENTY)
 • Словачка (VANESSA)
 • Словенија (VINKO)
 • Велс (GWENDA, GWENDOLEN, GWENDOLYN, WYN, WYNN, WYNFOR, WYNNE, WYNFRED)
 • Холандија (WENDEL)
 • Словенските земји: Иван, Ивана, Вана , Иванка

Во некои од граничните земји, се повторуваат имињата па затоа и се избегнати. Што сакаме со ова да ви претставиме? Сакаме да дадеме една појасна слика дека народите што живееле во Европа-Голема Венеја, пред грчкото и римското пристигнување, биле многу сродни и имаат заеднички Ариевски или ако сакате Хиперборејски корен. Имале исто писмо, подобро кажано многу слично писмо, имале разбирање во комуникацијата, делеле иста култура, обреди и сл. Не сакам да кажам идентично но многу блиску, сродно, односно со родот. Од село до село има разлика, па да не зборуваме за огромни пространства. Но со процесот на Римско-Грчката деструкција со наметнувањето на туѓи игри и правило во Европа се осакатил изворниот код на луѓето. Ние денеска не ги чуствуваме толку блиски западните европејци, затоа што ја изгубиле врската со Словото и Душата. Материјалистичките општества во Европа и Америка резултирале са расипување и масовна хипноза врз човекот. СлоВенските народи сепак останале колку толку поблиску до изворт и успеале некако да не се покорат до крај на Хазарите како главни раководители на Грците и Римјаните. Симболите се насекаде исти, свастиката-спиралата, цветот на животот, Сонцето, лавот, волкот, орелот, фенксот и грофонот и слични архитипови и мотиви интерпретирани на облеката, архитектурата, амајлиите, накитот, Словото е она што највеќе не врзувало во минатото. Па затоа би сакал да ја проследиме и следнава поврзаност – Писмото , Словото.

 • Писмата на Хипербореите и нивните потомци

Presentation2s

Секоја од Изворната Бела Раса имала своја посебност и особина па така и во поглед на писменоста сите располагле со својствени карактерно-културолошки одлики. Иако морма да кажам дека се поврзани и сродни во духовен поглед. Овие Големи Раси постојано се мешеле и имале комуникација. Иако во посебен текст ќе бидат детално обработени овие изворни писма, сепак ќе дадеме сега едно пократко објаснување кои писма произлегуваат од нив.

 • да’Aријски Траги

01_tragi

à7 (1)

Како што кажавме да’Aријците се првите од Расата дојдени на нашава планета. Нивниот систем на ова Прото-Словенско писмо било знаковно-слоговен. Мистеријата за Фестскиот диск кој бил пронајден на Крит како дел од Минојската цивилизација беше разрешен во претходните текстови и во документарецот за Тајната на Словенската Писменост. Од ова хиероглифно писмо потаму постанале Египетските, Корејските и Кинеските и Јапонските и другите хиероглифини писма. Ова писмо содржело во себе преку 144 знаковни симболи.

Ancient Egyptian Hieroglyphics

chinese_stages

Да не заборавиме дека првите четри династии во Египер биле Бели Богови кои дошле од Север, тоа стои во легендата. Ова е потврдено со пронајдените мумии во Египет кои имале црвени и светли коси.

 • ха’Aријски Каруни (Руники)

03427da413df

603160_10200558131649333_1000372764_n

Перуновите сантии се напишани со ова Прото-Словенско писмо, односно Перуновата Книга на Мудроста. Со Ариевската инсталација во Дравидија потаму се развил од ова писмо се развиле   Санскритот и Девангарди писмото. Соджело над 256 Руниски симболи. Словенски Жреци од колено на колено ги пренесувала и тајни ги криеле овие свети писма, навидум заборавено сепак неверојатно прежувеале до денска. За ха’Aријските Каруни ќе има наскоро подетален текст за значението на овие Руни.

890640_original

Санскрит -(Сан – Sun, Сунце, Солнце, Сонце односно Свето, Сјајно и Скрит – Шкрта, Скрипта, Цртка во превод Свето Писмо точно како што го нарекуваат и самите Индијци и Европејци но ни самите немаат и незнаат за коренот и декодирањето преку Словото.

Девангари – (Дева на Планина , Гари на Руски е планина, Горе-Гора, и благодарение на жреците од Индија и Тибет им го предавале знаењето на луѓето симнувајќи се од планините покажувајќи им го јазикот преку рунските фигури.

john1619px-Rigveda_MS2097

 • Расенски Молвици

Расените практично биле и најмладите доселеници од Расата Голема. Родот на  Расените доаѓаат од консталацијата Рис (Lynx) Тие го населиле делот од Северна Дарија Земјата, од спротивната страна на Земјата Смад на кои се населиле Свето-Русите, која ја нарекле Tуле (Thule – Оган), поради нивната боја на очите што подсеќала на оган. Оваа Раса на Расените дојдени се од систем на Даждбог Сонцето од  Земјата Ингард и се нарекувале себеси како Даждбогови внуци. Подоцна станал позната како детето Тарх Даждбог (Тор), кој е роден на Mидгард-Земјата како Син на Богот Перун, и имал кафени очи. Даждбог Сонцето е во халата на Расата – Бел леопард или Pardus. Оваа ѕвезда во официјалната астрономијата се нарекува Бета Лавот (Beta Lionis). Родот пристигна во Тула пред околу 185.769 години. Нивната растечка висина била од 175 см до 285 см со Очи кафени и огнено жолта. Коса темно кафеава. Нивното писмо етруско (тиренско) писмо. Расените после катаклизмата највеќе се населиле во јужна европа, но треба да се има на ум и веќе биле исмешани и со другите Раси Големи, но не и со темнокожите јужни народи, кои во ова време сеуште не биле во Европа. Даријците истотака биле присутни во добар дел на ова тло, Ова е периодот одприлика пред но и за време на Атлантида-Антланта но и после нејзе, Јужна Европа веќе имала цивилизација.

03_molvicy

Vir_Bukvar

Pyrgi1B

Златните плочки од Пиргија (античкиот Pyrgi on the Tyrrhenian  (Тор) брег на Италија  (днешниот град од  Santa Severa – Север) , пристаништето на Етрускиот град, Цер-Сер (Caere), беа декодирани во претходните текстови.

Оваа писменост влегла во составот на изградба на древно феникијското писмо, потоа хебрејското каде подоцна послужило како основа за создавањето на упоростеното грчки и римско писмо.

hebrew_alpha_25982_lg

wpb10d2e94_05_06

На сите нас ни е познат фактот преку историските материјале дека пред Римската култура била Етруската (Етрурска) и дека пред Грчката култура била Пелазгиската (Микенско-Критско, Минојска култура). Во овој контекст би ги сместил и Илирите и Пајонците, Трасијците (Тракија), Бригите, Иберијците (на Пиринејскиот полуостров), Лидејците, Луциите (Лужите), Пафлагонците, и останатите Славјански народи кај Црното Море. Истотака може да се види конекцијата на хиероглифите египетски со феникијското, хебрејското и потаму грчкото и латиснкото древно писмо. Сега ќе направиме еден краток преглед на писмата најдени на европското тло многу години пред доаѓањето на семитските народи во Венеја.

Пиринејски Полуостров – Иберијското писмо и култура tartesi9 (1)

alfabet2 (1)

sudlus

mer

bastida-plom2

Келто – Иберско писмо следново под текстов:

celtib2

estela2

Estela de Sinarcas Valencia – Tрага од Синаркас Валенсија

iberia (1)

Иберија – пред-римска колонизација и писмо

lliria-grafitos

Vaso pintado de Liria Valencia – Обоено стакло од Лирија (Валенсија)bola

Contrebia Belaisca, documentación y documentos escritos – Контребиа Беласца документирано и запишано (Contrebia Belaisca бил Келтоиберски опидум, кој се наоѓа во врвот на Рудници Botorrita, Сарагоса, исто така именуван како Contebacom Bel. Интересно име!  http://es.wikipedia.org/wiki/Contrebia_Belaisca

serretaplomo5 alfabeto-piobeltran

Оловна табла – de La Serreta de Alcoy

tartesi2

ibero8

Foto24

pyramidspain

EUROPEMEDITERRANEANSPAINCON_ESPTENERIFEDES_000335TENERIFERESORTSPONDERTHEPYRAMIDSOFGUIMAR

Шест степенести пирамиди биле откриени во 1998 во близина на Гуимар на источниот брег од Островот Тенерифе и Канарските Острови. Сеуште се мистерија за археолозите.

Апенински Полуостров – Етрусите, Венетите нивната култура и писмо

Тука ќе дадеме, пред се простор на толкувањето и анализите што се вршени од страна на Рускиот ”Институт за Древнословенски и Древноазиска писменост”. Нивното  читање на предметите од Етрурско потекло со помош на Словото.

http://www.runitsa.ru/publications/publication_236.php

2

Figure on an Etruscan vase37

And the photographic image of these Tuscan dices, a subject of long and furious fight, in which took part the Etruscologists of all times (fig. 13) are here (MAY, with. 93-94). Inscriptions on two sides of playing dice

8

Oreshkina’s and mine reading inscriptions on a bronze mirror

Clearly that if one does not have precisely verified alphabet it is senselessly to undertake decoding the Etruscan language. Shall I try to illustrate this idea on an example? We allow that we have decided to write down by the Etruscan letters two Russian words, the MAN and the WOMAN (МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА). Then, according to R. Peshich they should look as , according to P.P. Oreshkin the words would read as МВИУИНА and ЙЕНЗИНА, according to Martin Zhunkovich – as МВИЗИНА and ЙЕННИНА, according to Thaddeus Wolanski – as СУЙЖИНА and АЕНСИНА whereas classical etruscologist would understand, that before him are present the words МУШЖИНА and ЗЕНШИНА that is though in the latter case it would be read incorrect, but nevertheless it is closer on sounding to the case conceived to us than under alphabets of other authors. It is possible that namely therefore the classical concept in our days dominates in etruscology. But all the same it would be incorrect reading.

sloven

405581_10200466516159003_1506109936_n

11-12-14-79884_1

300px-IMG_1098_-_Perugia_-_Mua_etrusca_-_7_ago_2006_seo_archeologic_-_Urn-_Foto_G._Dallo'Orto

1

Декодирани Етруските руни согласно Славјанскиот код

2102813867_ce5a06f4a5

tarquinia_necropoli_etrusca

Етрурска гробница  во Тархинијиа (Tarquinia is one of the most ancient of Etruscan cities. The ancient myths connected with Tarquinia (those of its eponymous founder Tarchon – the son or brother of Tyrrhenos – and of the infant oracle Tages, who gave the Etruscans the disciplina etrusca, all point to the great antiquity and cultural importance of the city; and the archaeological finds bear out that Tarquinia was one of the oldest Etruscan centres which eclipsed its neighbours well before the advent of written records). Станува збор за Богот Тарх кај Словените познат како Тарх Дажбог.

Etruscan_mural_banquet7

Etruscan_mural_banquet6

Etruscan_mural_francois

Фрески од Етруските гробници

4432944106_4a0b993578

Piedeluco, 13 km јужно од Terni/Umbria. Значење на името Piedi (lat.foot) lucus (lat.sacred woods, света гора) Piedilucо е познат како чудно брдо, la montagna dell’ Eco “echo mountain

3537254896_503e6355db_b

Мистериозната Пирамида – Santa Agati dei Goti – Italy

Балкански Полуостров – Илири, Белазги, Македонци, Хелени, Тракијци, Дакијци

Dionysos_mosaic_from_Pella

Повтороно мотив на снежен леопар како кај Етрусите, познат во Ведите Словенски како Пардус. Типичен архитип за Расените – Мозаик Пела , Денешна Грција

LemnianStele3

Tаблицата од Лемнос

Aнтикиот Грчки истричар Херодот забележал  пред-Грчката популација на Лемнос како  Πελασγοι ‘Pelasgoi’ (Pelasgian) – Белазги , Pale, Eng. Блед, Бледи Бели. Според другите автори како Тукидид, пред-Грчката популација на Лемнос се нарекувале Τυρσενοι, Tyrrhenian, Tyrrhenoi , Турх, Тарх или Тор кај Нордите и кај Етрурците Тархон е Богот на Сонцето , Аполон Таргелија и бидејќи Словените се нарекувале себеси внуците на Тарх Дажбог има голема конекција со овој назив.

lemnos

Pliska rozetka(5)

screenshot002ctb

Мистериозните кугли во близина на Босанската Пирамида – Високо

piramida

Naslovna

alphabet21lu

iamgesKazanlashka grobnica3

800px-Kazanlak-tomb-fresco-1

Тракијската гробница во Казанлак – Бугарија

800px-Thracian_tomb_near_Starosel_svik

Тракијска Могила – Старосело

659px-Satyr_griffin_Arimaspus_Louvre_CA491

Arimaspus (Scythian Dachean) Hyperborean, Thracian with Griffin, Painted on Greek Pottery , Scythian Dachean Garb

http://romanianhistoryandculture.webs.com/tochariandaxia.htm

dsc_0175

Представа од мозаик во Пела, Грифон во лов

0667aHeraclea47aHeraclea27

Мозаик Хераклеа – Битола Македонија

Мала Азија – Бриги , Лидејци, Луции (Лужици)

Tumulus of Alyattes, King of LydiaLydian.tumulusAlyattes

Tumulus of “Alyattes,” near Sardes, capital of LydiaLydian.tomb

Лидијска гробница – Tomb, Lala Tepe  Ahmeth, near Sardes, capital of Lydiaasiam6

Lydian script

2194820615_df108947e5_z

Лидијска теракота2198234526_91a5d71f8f_z

phrygian1

Бригијски ГрифонTurkey_0828_1536x1024Turkey_0827_1536x1024

Бригијска Долини , камени момументи со Бригијско писмоuser13361_pic3215_1323377785

Фрагмент од Палео-Бригиско Писмоgallery_2_22_277014991602293_e69959a3e8_z

Бригијски шлем – (Грифонски крилат стил, типичен за Ариевската раса во разни варијации и кај Галите и кај Нордите присутно во кодот на Белата Раса)

user13361_pic3211_1323377719

Бригијска пирамидална гробница, исто како кај Етрусите, Лидејците, Тракијците, Илирите, Пелазгите, Иберите, Келтите, Галите….Anatolia_Ancient_Map_Lydia_Caria_Mysia_Phrygia

Луциско рунско писмо

181218_444250252332871_1092220315_n

Луциски Гробници

lycian-alphabet3

SNGvA_4208v

Нордискиот Фуктарк

Истите симболи (Лавот, Свастиката, Орелот, Грифонот, Цветот на Животот, Сонцето) ги среќаваме како неодвоилив дел на Ариевската култура, истото писмо го среќаваме и кај Скитите и кај Сарматите. Истото Венетско писмо се користели и во Северна Европа познато како Фуктарк. Истите посмртни објекти наречени Тумби а одтука е украдено во англискиот јазик и преправено во Tomb (Гробница).runes

Нордијско Рунско Пимо – Футарк

Klekkende_Høj_barrow denmark public

Grave Mound in Klekkende Høj, DenmarkOseberghaugen norway, photo by Hallvard Straume, 2005

Royal_moundsGamla Uppsala – Шведска https://en.wikipedia.org/wiki/Gamla_UppsalaUntitledBalestrand, Viking burial mound with statue of Viking King Bele,Norway3853399168_60ea722fca_z

Rune stone and burial mound at Anundshog

Kongernes-Jelling-Museum-g

Бората помеѓу Грифонот и Змијата – Kongernes Jelling Museum

999344_1379021295652183_2112742349_n

Од сето ова може слободно да се заклучи дека Белиот Човек односно Четирите Изворни Раси имаат исто изворно потекло, односно Хиперборејско – Ариевско потекло.  И Прото-Словените (Венетите), Етрусите, Келтите, Галите, Иберите (Баскијците), Нордите(Викинзи), Тракијците, Дакијците, Пелазгите, Македонците, Илирите, Пеонците, Дакијците, Бригите, Лидејците, Луците (Лужите), Скитите, Сарматите, Пафлагонците (Енети), Антите и слично се потомците Ариевци кои делат иста Пра-пра Историја и континент, а тое е митскта татковина Даарија – Хипербореа. Иако денеска ситуацијата е сосема поинаква секој се секој е во конфликт, тоа е падната човечка свест и секако режијата на системот во сенка. Мораме да започнеме да ја будиме свеста дека сите народи во Европа се братски, и да се избавиме од агонијата и омразата која ни се наметнува. Мораме да сфатиме дека не само белата туку и останатите други раси имаат ист ваков проблем кој им се наметнува од разните демонизирани луѓе и предавниците на човечкиот род. Само братското здружување може да не избави од овој кошмар и ќор-сокак по кој тргнал светов. Слава !

Слава Божја и Слава за Нашите Предци!

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s