Тајната на Еврејското обрежување

???????

Што е тоа Јудеj? Во принцип Јудеот и Жидот (Евреинот) – не е едно те исто. Јудејот – тоа е Евреин, наполнет со јудеизам. Постојат, секако, и Евреи без јудеизам, но прво, тоа е крајно ретко, второ, никогаш нам не ни е познато, со која религија всушност е исполнет Евреинот. Затоа тука нема да правиме разлика помеѓу поимите. Некои евреи велат дека: “Eвреин – тоа е состојба на духот”. Tоа е точно. Тоа е погодок во средината. А што е тоа состојба на духот? Тоа е некој состав на стереотипното мислење и однесување, или со други зборови, некој општ алгоритам на однесување. А од каде е тој општ алгоритам на однесување? Очигледно е дека Евреинот – битие чиј општ алгоритам на однесување го задал некој однадвор, или со други зборови, Евреинот – тоа е програмиран биоробот кој нема глобално, самостално однесување. Основната маса на Евреи не е ни свесна за својата програмираност. Не би сакал во деталност да говорам за многуте древни списи што говорат за вештачко создадените хуманоидни битија со помош на древните знаења на билогијата и хемијата каков што е генетскиот инжињеринг каде меѓудругото се послужиле и Темните Сили со цел да создадат директни потомци како што се Левитите и вештачките био-клонови со паразитски софтвер за да можат полесно да се инфилтрираат меѓу светиот свет на луѓето, преку своите способности за товарење на капитално богатство (злато и накит-JEWlery), корупција, убиства, интригри, проституција, шверц и достава на опојни дроги и разни отрови т.е. со други зборови сето она што за вистинските луѓе и нивната примордијална душа и свест и совест било непознато и чудоземско. Приметуваме поради праведност дека Евреите – не се единствените биороботи меѓу луѓето. Повеќето луѓе исто така лесно се програмираат и немаат самостално мислење и однесување. Со нив ленсо манипулираат оние кои им ги полнат главите со оние информации, кој им се погодни. Општото однесување на било кој човек, неговата реална или привидна слобода на волјата се одредени со онаа информација, која се наоѓа внатре во самиот човек. Таа информација, и само она, го одредува однесувањето на човекот во целина и во потполност. И ако некој може да управува со информациското поле, во кое се наоѓа човекот и неговото друштво кое го опкружува (ограничување на информацијата, фалсифуквање, давање по избор на потребното знаење), и всадување на потребна информација во главата на конкретен човек, тогаш он може без структура да управува со однесувањето на тој човек и друштвото во целина. А самиот тој човек често не е свесен дека со него управуваат и нему му се чини дека он мисли и постапува самостално, А он е само биоробот. Инструмент во туѓите раце. Него никој ништо не му наредува јавно, туку он го чини она, што му е потребно на оној, кој се него управува. Во човекот информацијата глобално има три извори: Првиот – генетски, Вториот – социален, Третиот – космички или божествен. Опсегот на генетските информации во човекот е огромен, и таа информација доаѓа од сите претходни генерации на човекот, од сите негови прадедовци. Но таа информација во човековиот разум не се восприма без користење на посебни методи. Во Родоверието кај Словените и Аријците на древна Венеја (Европа) или Паганската или ако сакате Ведската Вера на пред-христијанска Европа , тие методи им биле познати. Постојат научни методи и техники за нуркање на чововекот во длабочината на подсвеста и пронаоѓањето на разни генетски информации и уште подлабоко…. Но сега нема да говориме за тие методи. За истото постојат посебни книги. Генетската информација управува со човекот на молекуларно и биолошко ниво во “автоматот”, без делување на нашата свест. И навистина, ние не размилуваме, како работи нашето срце, белите дробови, желудникот, панкреасот, мочниот меур. Кога и колку треба да се произведе крв, желудечен сок, кога и како треба да се обноват станиците, клетките итн. Сето тоа се работи автоматски. На тоа ниво секој човек е не само биоробот, туку и потполн автомат. Алгоритмите на тоа управуваат со нам а во јавниот облик не се јасни. Не сме ниту должни да мислиме за тоа. Освен тоа генетската информација ги задава освните стериотипи на психата. Космичата, или божествениот извор за добивање на информација е отворен за избрани луѓе, за обичниот човек практично е не достапен, посебно во нашето време – времето на човечката деградација. Некогаш не било така. Друштвениот-Социалниот извор на информација – тоа е образованието и одраснувањето и воспитувањето од родителите, школите, религиозните институции, достапните книги, достапното општење со луѓето, средствата за масовна информација (дезинформација). Меѓу тие блокови на информација религијата подобро кажано Ведската Вера, го имала првиот приоритет, со обзир на тоа што она ги задавала основните граници и основните стереотипи на мислењето а секако и состојба на духот, директни искуства преку ѕвездените катедри.. Сега првиот приоритет во обработката на мозокот на населението имаат СМИ (средства за масовна информација) посебно телевизорот. Кој владее со СМИ тој го програмира и друштвеното мислење, и, према тоа, друштвеното мислење. Што е тоталитарно друштвото, што е поголем монополот на информации, со тоа се посилни облиците за програмирање на свеста на народот. Со тоа народот повеќе личи на биоробот, особено ако составно се ловат и ги водат во затвор, оние, кој не се предаваат на пропагандата. Па сепак Евреите завземаат посебно место меѓу другите биороботи. Во нивното програмирање покрај традиционалниот механизам на програмирање, како што е религијата, важна улога игра уште еден силен механизам – ритуалот познат како обредот на обрежување. Пред да ја сватиме суштината, да ја погледнеме општата структура на човекот. Што е тоа човек? Од што воглавно тој се состои? Глобално човекот се состои од три тела: физичко тело, разум и душа, и се она што ги поврзува односно Светиот Дух или Параматма (Над-душа). Физичкото тело нам ни е потполно јасно, Разумот (Ментална интелегенција) – истотака е јасен – две хемисфери на мозокот, малиот мозок, рбетниот мозок и живчаниот состав. Душата, Човечката Душа – тоа не е измислица на поповите, тоа е реална супстанца. Повеќето луѓе, развиени во духовна смисла, својата душа едноставно ја чуствуваат и осеќаат дека ја имаат. Они не треба да веруваат во тоа или не. Освен тоа денешната наука дури научила да ја мери душата. Човечката душа е материјална. Но се состои од друг тип на материја – од многу пофина материја. Но, без обзир на таа тенка материја, нејзината маса не е еднаква на нула, како што е наддушата или духот.  И кога човекот умира оваа индивидуална душа го напушта телото, самото тело постанува малку полесно. Современата технологија дури е способна да ја измери таа маса. Човекот има во своето тело општо 7 духовни-енергетски центри, кои се нарекуваат основни чакри. Иако кај различните народи и раси бројката на основните чакри е различена. Чакра во превод од санскрит значи то-чак, тр-коло. Чакрите имаат вртложна-вортексна структура и представуваат енергетски вртлози на фината енергија и имаат изглед на спирални конуси. Преку чакрите се одвива информациско-енергетско меѓусебно делување на човечката душа со околината. Тоа знаење за природата на јудео-христијанството секогаш е криено од јавноста од научната суштата да им биде прикажена на народот. А самите господари на јудео-ристијанството – Левитите. Они знаат многу добро. Тие се многу древни знаења кои ги присвоиле уште од Атлантида. Но сите основни знаења тие ги држат во рацете на посветениците, ги кријат од народот и ги користат тие знаења за сопствени цели. Сега, во периодот на крајот на космичката Ера на Риби, се одвива процес на ослободување на криеното знаење, и тоа под дејство на оваа природна сила се повеќе постанува достапно. Структура на основните чакри е следна, одоле кон горе: Tабела 1. ОСНОВНИТЕ ЧАКРИ НА ЧОВЕКОТ Slide1 36 Што е тоа обрежување? Зошто Евреите вршат обрежување во осмиот ден од раѓањето. Зошто баш осмиот, а не петиот, не стотиот, не илјадитиот? Истото некои народи го вршат обрежувањето со децата на 12-14 години, кога младичот ќе се оформи во некоја целина и стапува во период на надворешен живот. Во тој обред може да се види медицинската причина. Но зошто Евреите вршат обрежување толку рано, само на осмиот ден од раѓањето? Детето тек се родило, тек се вклопува во светот околу себе, се труди на него да се адаптира и прилагоди. И одеднаш во тој одговорен период со него се вршат некакви крвави и болни манипулации, реметејќи го природниот тек на развојот на детето, рушејќи го она што природата и Боговите го деле на детото. Дури и мачките по раѓањето одма не гледаат и ги отвараат очите тек за 10-14 дена. Во што е поентата?  Поентата е во оклултното знаење, со кое владеат нивните господари и Левитите, кои самите на себе не вршат обрежување. Поентата е во тоа што во тој период, во текот на првите 14 дена, се отвараат чакрите на човекот,. спремиштете за човечката душа, тоест човекот се обликува како битие слично на бог и се воспоставува врската на човекот со све-мирот, од каде он изворно потекнува, од каде може и потаму да ги црпи новите знаења за доброто и злото и доплонителните сили и креативности. monstermohelscissors_475_320_c1 circumcision (1) Во текот на првите осум дена кај човекот успеваат да се отворат само трите долни чакри:  Muladhara, Svadhistana, Manipura. Сите горни чакри, почнувајќи од централната срцевата, остануваат кај обрежаниот Евреин неразвиени. Тоест, обрежаниот Евреин – тоа е получовек, човек со осакатена душа и со оштетена работа на мозокот. Еве што прават Левите – слугите на Темните Сили. Всушност, со тоа се бавеле под раководство на Мојсеј и окултистите во Синајската пустина. Со помош на обрезувањето Левитите прават од Евреите конечни биороботи, кој потаму не подлежат на репрограмирање. Биороботи, кои потаму не способни да разберат, што е добро, а што е зло. Левите ја прекунуваат можната врска на Евреите со повишите космички сили (Божествените), ги уштројуваат, ги закопуваат и прават од нив послушно оружје на својата волја. Обрежувањето преку смената на поколенијата води до генетски промени. Погледнето го верниот Евреин. Што означува црната капичка на темето, која он постојано ја носи? Каков е тој симбол? Многу силен симбол? Суштината е во тоа, што за врската со космичките сили одговорна е највишата седма чакра на човекот – Sahasrara. circumcision.jpg.size.xxlarge.letterbox

Taa всушност се наоѓа на врвот. И таа кај обрежаниот Евреин е затворена. Он е одсечен од све-мирот. Приметувам, попатно, дека кај католичкиот папа капичката е бела. Он на себеси не врши обрежување, како и Левитите – највишата каста која управува со Евреите. До што доведува неразвијеноста на горните чакри? Неразвијеноста на Sahasrara доведува не само одсекување од свемирот? Таа го попречува нормалното работење на мозокот. Прави од човекот фанатик и догматик. Ако се обидете да поразговарате со обрежен Евреин за општите филозовски теми, ќе се судрите со таквиот фанатизам, ќе забележите дека пред вас не се наоѓа ни биоробот, туку право зомби. Чакрата на третото око кај современите европјани воопшто не е развиена, затоа нејзината неразвиеносто ништо не менува. Европејците на претпотопните цивилизации како што била Атлантида со нејзина помош можеле да гледаат и преку ѕидови. Сега тоа е дадено само на избраните. Една од главните чакри на човекот е – сцевата чакра – Anahata. Нејзе ја осеќаат практично сите нормални луѓе. Многу и навистина важни работи човекот ги чуствува со срчевата чакра, или како што обично се кажува со срцето. Не се уши, не со очи туку со срце. Тоа може да чуствува несреќа, прежувувања, страдања, грижа на совест, страв, сакање, мрзење, сочуствителност, жалост, тоа осеќа и добро и зло. И својата душа нормалните луѓе реално ја чуствуваат (а не веруваат во нејзе) па дури и преку таа чакра. Без развијеност на срцевата чакта човекот не е полновреден, туку е тврд и брз срце. Обрежаните Евреи сите се такви. И ако разговарате со нив за чуствата на таа врста, он вас нема да ве разбере. И ќе ве смета вас за лудак и лицемерен. Исто како да разговарате со далтонист за зелената, црвената и жолтата боја. Он вас едноставно не ве разбира. Он го нема тоа разнобојни чуство. Ако за нормалниот човек лажењето е неугодно само по себе, кај обрежаниот Евреин лажењето не предизвикува одредени емоции, тоа е едноставно средство кое му овозможува преживување врз сметка на излажаниот и птаму не дава ефект во одредена ситуација. И ништо повеќе од тоа. На обрежаниот Евреин вие не можете да му ги објасните сите алгоритми на еврејското однесување, почнувајќи од Талмудот, Библијата, Сионските Протоколи, Katehizis во СССР- сатански алгоритми, алгоритми на зло и неправедност. Обрежани се за општите спознанија на доброто и злото. За нив единствениот критериум за добро и зло – особна практична корист. Се што им е особно корисно – тоа им е добро, се што им е штетно – тоа е зло. И ништо друго за нив не постои! Такви ги направиле преку разни експерименти како на пример во Синајската пустина пред многу илјадници години. Нивниот господар Јехова (Сатаната) во таа пустина недвосмислено изјавил: “Само децата Еврејски, кои се тука со мене, кои незнаат што е добро, а што е зло, сите малолетни, кои ништо не можат да смисалт, ќе им дадам нова земја”. (Книга на Бројките 14:23). “A oстанатите ќе лутаат во пустината 40 години, додека нивните тела не иструнат во пустината” (Книга на Бројките 14:32-33).

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s