Поврзаноста на Старите Хебреи и Ведските Брамани (Прв Дел)

Untitled-1 copy

Во 1979 година Ориенталниот Институт во Барода објавил лист со натпис “Старите Хебреи припаѓаат на гранката на Ведските Аријци”. Toa било продолжение на претходниот член на истата тема објавена од истиот автор, Проф. Мадан Мохан Шукла, во Вишвешварандскиот Индологиски Журнал во 1976. Базичните тези на овој текст се дека Старите Хебреи представуваат изданок на Ведските Брамани. Тоа може да биде поучно и да се разгледа во Шуклините објави бидејќи служат како илустрација на заедничкото потекло на древните Хебреите и Браманите (Ведската Свештеничка каста). Може да биде поучно да се разгледаат Шуклините листови бидејќи служат за да го прикажат заедничкото потекло на древните Хебреите и Браманите. Бидејќи Шуклините листови се многу тешки за да се опфатат обете одвнатре и надвор од Индија, и речиси се надвор од дофатот на лаиците, јас ги репродуцирав опсежните трактати од нив за реферетни цели. Во овој текст ќе бидат накратко разработените главните ставови на Шукла:

Bhagwan Valmik jiМудрецот Вјасадева, авторот на Ведите 

High-Priest

1. РЕЧНИК

Едно од Шуклините најсилни гледишта е значајното делење на речникот помеѓу Хебрејскиот и Санскритот.  Навистина, М.М. Шукла се има концентрирано да ни пружи долга листа на зборови кои што се заеднички за Хебрејскиот и Санскритот. Ќе издвоиме накратко само неколку примери:

“Зборот, Svah” означува ”рај во Санскритот. Овој збор, напишан како Svam може да се претпостави од формата, ”Sam-yim” што значи,небо” и/или ”рај” на Хебрејски, и може да постане ”Asvah” под влијание на принципите на самогласувањето. Понекој пат, звукот a може да се промени во ‘ya’ и така, издвојувањето, Asvah” или ”Asuah” може да се промени во Yasuah” (спасение).

Moже да биде напоменато дека ”Appa” е Маритски збор (*Марити е Индо-Аријски јазик доминантно говорен од народот Марити од Махараштра). Деривацијата ”Appa” може потоаму да се промени во ”Abba” , кој што е Хебрејски збор…Сега ајде да го разгледаме коренот на зборот Svas.  Може најпрво да измени во ”Vas” и потоа во Bas” или Bes” кој што е Хербрејски збор иако со поинакво значење, т.е. Ќерка 

Опишувајќи го процесот на самогласување, тој забележал дека, “Пунџабите би ги изговориле зборовите station, putra и Krsna (Кришна) како satation, puttar, and Kishan согласно.”

Градејќи се на ова, тој пишува, “зборот Joasava (Јоасава) може да биде трансформиран во Joasaph (Јосав), од каде што издвојувањето на зборот Joseph (Јосиф, Џозеф) представува едноставна работа. Така ние може да видиме дека Библиското име Joseph (Јосиф) може да биде изведено од древно Индијското име, Јayasva.”

Продолжувајќи со ист ред, тој забележал, дека “Adam, т.е. дека овој збор изгледа бил извлечен од Санскритскиот збор A-dityam, од Ведскиот изговор на овој збор како A-ditiam. (Shukla 1976, стр.45)”  На Хебрејски пак Адам (אדם) означува црвен, водејќи корен од зборот אֲדָמָה (‘adamah) што пак означува земја, односно црвена земја, што исто така во сличен контекст и Санскритскиот збор (अध) (adhah) означувам подземја.

Како дополнение, “Значењето на коренскиот-збор како што е во Санскритот “да јадеш”, и “да уживаш” или пак “да бидеш весел”. Според тоа ако го изговориме поимот upasana како upasana, тогаш тоа би значело, јадење пред Бога, и да бидеш среќен пред Бога.”

Уште една изненадувачка сличност постои во однос на скриптата: “Сега, Хебрејската скрипта, како и оние Арапските и Каитхи, не ги употребуваат зборовните знаци за да се укаже на изговорот на сопствените согласки.”

2. СВЕШТЕНСТВО

Една од најсилните точки за заедничкото Браманско-Хебрејско потекло е фактот дека и во обете општества имало ендогамни свештеници уште од најраните времиња на пишаната историја: Избраните Луѓе на Бога – може да биде разгледано од овој поглед дека Хебреите, како и нивните Индо-Аријски колеги т.е. Браманите, се гледаат себеси како “Избраните Луѓе на Бога” И всушност она што денешните Евреи го тврдат за себе како “избран народ” е само кражба од онаа духовна положба и свест што ја имале Ведските Аријци, односно благородничката класа или каста, богосвесните племенити луѓе.  Хебреите ја започнале нивната кооперативна кариера во историјата како “Кралството на Свештениците” (Излез /19/6). Истотака, и Браманите биле “Заедницата на Свештениците” уште од зората на нивната историја.”

Колонијалистите биле едни од првите што ја забележале сличноста помеѓу Браманите и Хебреите, имено дека Брама (Brahma)  не само што коренсподира со Абрахам (Abraham, Анти-Браман?), туку дека и неговата сопруга Сарасвати (Sarasvati) кореспондира со Сара (Sarah). Шукла истотака ја забележал приказната во Битие (Genesis) 29, 32-33, 20/12.

arkmoses

3. БИБЛИСКИ ИГРАЧИ

Цитирајќи го неговото дело “Светата Библија – Прирачни на Древната Аријска Историја”, лист поднесен до  All Indian Oriental Conference (1976) одржана во Дарвар, тој забележал дека “Ние веќе се обидовме да ги изедначиме Брама, Сарасвати, Ману и Бали со Библискиот Абрахам, Сара, Ное и Пелег.” Не само тоа, но Шукла се држел до тоа дека Хебејскиот Лабан и Браманскиот Лавана се совпаѓаат:

Вреди да се одбележи во горниот контекст дека сестрата на Лавана од Индијската страна постанува ќерка на Лабан во Библискиот запис. Тоа исто така може да бидат споменато во овој поглед дека Сарасвати е ќерката на Брама во согласнот со Ведската традиција, нејзината Библиска колешка, Сара, е опишана како сестра на Абрахам. Во овој контект, ние сакаме да ги подсетиме читателите за предходната дискусија на “Svas”, коренскиот-збор од Санскритскиот “Svasar”(сестра) кое што постанува “Bes” што осначува “ќерка” на Хебрејскиот јазик.

Еквивалентена е острата Шуклина деривација на “Mary” од  Matri“: зборовите Мери (Mary) и Марија (Mariam) може да произлегуваат од Санскритскиот збор, Мatr, значејќи “Мајка”.

Сличноста на зборовите “Mary” или “Mari” може истотака да потекнува од Санскритската форма “Matri”. (и Шукла забележува дека Мери била обожувана како Мајката Божица). Зборот Адам потекнува од Хебрејскиот збор “Adamah”што значи “земја”, слично на Санскритскиот “Adityam” кое што потекнува од “Aditi” кој што истотака значи Земја. Одтука примарното значење на обете зборови  “Adam” и “Adityam” би значело земјанин“. 

Неговите листови обезбедуваат детални етимологии на зборот “Abraham”:

Зборот “Adam” истотака може да потекнува од Санскритскиот “Adityam” со помошта на хаплологијата истотака. Хаплологија е името дадено од Блумфилд за феноменот какде две слични слога кој се следат се еден со друг, едниот  паднал. Зборот “Adityam” ќе се смени во Adam” под влијанието на ова правило по следниот редослед:

Adityam -> Adatam -> Adadam (t -> d) -> Adam (Хаплологија)

Ќе биде интересно да се забележи тука дека Санскритскиот “Adityam”, представен од истото правило ќе се промени во “Aton”:

Adityan -> Aditan -> Atadan (d -> t) -> Atan ->: Aten /Aton

Ова е интересно, за обезбедувањето на Индо-Европската деривација за Египетскиот Бог Атон. Згора на тоа, Вају Пурана го споменува Ману како Барата. Фасцинантна е Шуклиниата деривација на зборот Rcam: “Ние може да разгледаме уште еден Санскритски збор “Rcam” кој што може да постане во “Arcam” а потоа во “Aleichem” (r -> l) кој што е Хебрејски збор.”

Шукла истотака обезбедува одредени други етимологии, и постојаното произлегување на Adam од Adityam, Mary од Matr. Тој истотака го постулира зборот што деривира од хеленскиот Adonis од Aton, и го забележува Хебрејскиот збор Adonay -> Господар (ibid., стр.48).

Може да се покаже дека Хебрејскиот збор, “Elohim” може да потекнува од Санскритскиот “Брама”:

Brahma -> Ibrahim (правило за самогласување) -> Ibrahim (правило на стрес) -> Ilohim (r -> l) -> Elohim

Одтука експресијата Adonay Elohim; постанува еквивалентна на Санскритското “Aditya-Brahma”.

Потаму, тој забележува: Savitr -> Savitru (r -> ru) -> Sabiru (v -> b) -> Habitru (s -> h)” -> Habiru -> Habiru -> PR Египетското, Apiru, Ibru, Ibri, Ibrin.

Уште едена етимологија е:  Iksvaku -> Issvahu (не k) -> Issahu (va -> a) -> Ishak, Isaac, Исак.

Потаму, Шукла пишува, може исто така да биде спомнато тука дека Сатрарупа, името на ќерката-жена на Ману, е истотака едно од имињата на ќерката-сопруга на Брама. Одтука ние може да забележиме случајот со Ноевите ќерки и Ману, оној што го преживеаа потопот согласно со Ведските извори.

Уште една интересна деривација што истотака  е доставена: “Krsna -> Christ. Ние знаеме дека Бенгали изговорот на зборот Kr.s.n.a  е всушност Kriste. “Christo” или “Christ” – Крешо, Крижо, Кришо,Крсто е само прашање на спелување.

12967414_995927847165719_4214742483028767741_oДеваки и Кришна 

410Дева Марија и Исус Христос 

Згора на тоа, Yehasua е добиено од Санскритскиот збор, Yasasva.

Истотака се појавува дека Јехова е близок со Санскритскиот збор: “Овој збор Jehova може да биде изедначен со Ведскиот збор Јahvuh, кој може да се смета, граматички и како придавка и како соодветна именка. Во одамнешната смисла, зборот Јahv.uh бил употребен најмалку четири пари во Рг Веда. На тој начин е употребен како атрибут на Богот Агни (RV 3.1.12), како атрибурт на Богот Индра (RV 8.13.24), како атрибут на Богот Сома (RV 9.75.1) и повторно на Богот Агни (RV 10.110.3).

3. Барата, Ибхири, Иберија, Хеберија, Хебреи 

Една од впечатливите точки на неговото открите е етимолошката конекција помеѓу зборовите Барат и Хебреи однонсо Hebrew и  Bharat:

Хебреите и Рг Веда: Ајде најпрвин да ја разбереме вистинската природа на Рг Веда. Како што набљудував од Шри Д.П. Мишра, “Обете Девадаса и Судаса припаѓале на племињата на Баратите и добиле бројни победи над нивните Даса и Аријските непријатели. Во нивните војни и победи кои што повторливо се пеени од нивните свештеници во Рг Ведата, и затоа нема простор за двоумење во именувањето како “Барата-Веда” или како Ведата на Баратите и Баратите себеси како Рг Ведските Аријци. Ако Рг Веда треба да се справи со влегувањето на Аријците во Индија, ние сакаме да го потврдиме тоа единствено со доаѓањето на Баратите…34. Studies in the Proto-History of India”, D.P. Mishra, стр.133]”

Потаму, Барата бил првиот крал според Џаинската традиција.

Aјде сега да го разгледаме зборот Барата. Овој збор е формиран од Санскритското (Bhara) Бара, каде под влијание на правилото за самогласувањето (Prothesis), може да претпоставиме дека е од Бербер, Ибер, односно од црвено косите и светлокосите Аријци слични на денешните Ирци односно Келти и сите оние пред-римски племиња кои живееле на полустровот Иберија (денешна Шпанија), и тој след може да се прикаже вака ‘Ibhar’, ‘Iber’, ‘Ibhray’, ‘Ibhri’, ‘Ibri’, ‘Ibrini’ итн. каде што може да се порамни со терминот Хебреи.

celtes_expansionКелто-Иберија

image008

Georgian_States_Colchis_and_Iberia_(600-150BC)-en.svg.pngКафкаска Иберија 

11951901_10206043413057940_2815983755845884762_nТранзит на Галска Топонимија  

Продолжуваме понатаму: Хебреите може да се тесно поврзани со Рг Ведските Аријски племиња на Баратите…На овој начин ние со сигурност можеме да ја потврдиме објавата дека Рг Веда е есенцијално Барата-Веда, што може да се протолкува и како Ведата на Древните Хебреи. Тоа не е ни толку чудно што има толку голема сличност помеѓу Рг Веда и Библијата.

Интригнантно е тврдењето дека фамозниот Врсакапи (Vrsakapi) и некои други сојузници како Сактрас (Saktas) можат да се разберат и почитуваат само во форма од Книгата на Ештер (Book of Esther). Потаму дискусијата за терминот Хебреи (Hebrew): Ние споменавме претходно дека уште едно од значењето на терминот Savitr (Санскритската форма на терминот Хебреи) е Брамана. Сега да го разгледаме зборот Брамана (Brahmana) Ако го извадиме суфиксот “мана” од овој збор, тогаш постанува Бра (Brah) кој доколку го изрекуваме повторливо го дава зборот Хабра (Habra) кој што е во блискост со зборот Хебреи (Hebrew). Исто така обете збора, пишани без самогласката, ќе го дадат следново ‘BRH’ и ‘HBR’. Сличноста е очигледна.

Интересно е да се каже уште еден Санскритски збор vipra (синоним за Брамана) со истата поврзаност. Зборот Випра (vipra) постанува Ipar во говорниот Марати. Сега да го разгледаме зборот Ipar . Овој збор може да се претпостави од формата Iber (p -> b), Ibri, Ibhray, Ibrani, итн. и за да биде подложен на обратините операции на правилата на протезис и анаптиксис (prothesis и anaptyxis) во процесот, ќе се редуцира  Pr во Prm, каде што веќе  ја имаме покажано дека е друга форма на Хебреи. Ова не води до заклучокот дека Хебреите може да се идентификуваат без двоумење со овие Ведско-Аријски Брамани кои мигрирале од Индија Супериор (Горна Индија, Сибир) во Полуостровот Индија на долниот југ уште во раната зора на Ведскиот период.

 12191833_10206430698579836_3160879311800812966_nПрвобитна Индија – India Superior

11200581_10206426158906347_5533195718213290911_nЧетирите Индии: India Superior, India Meridion, India Gangptic, Indo-China

Правилото на протесис Шукла го опишува како процесот на самогласниот развој пред кононантите, пр. Санск. rudhira, rajah, laghu, nr, nakha, naman каде што тој тврди води до Хеленското eruhtros, erobos, elakus, aner, onuch, onoma. Правилото на анаптиксис е вметнување на самогласката помеѓу комбинација од зборови.

Исто така, во обете Авестинскот и Авади Хинду, зборовите Мантхара и Мантра (Manthara и Manthra) се употребени, а не Санскритската Мантра (Мantra)

Конечно, тој тврди дека, ние може да го изведеме зборот Хебреи (Hebrew) од Санскритскиот збор Савитр (Savitr).

Уште поконтраверзно е следново Шуклино тврдење: Врз базата на горе наведеното имаме многу сличност помеѓу Евреите и Арапските Сабеани.

 

Следни наслови ќе бидат:

5. Служби

6. Антропологија

7. Сабини

8. Обожување на Кравата

9. Месечев Култ

10. Ѕвездата на Давид

 

Текстот продолжува….

 

 

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s