Како Александар Македонски ја уништил Вед-Авеста?

Најпрвин една мала увертира за трезорите на Ведското богоатство:

  • Трите Ведски Библиотеки

Тоа се Скандинавската, Персиската и Индијската. Имало и други центри на чување, но ќе се осврнеме само на овие, како најзначајни.

Персеполис, Аркона, Индија – тоа е главната глобална ризница на Ведите, местата на нивното чување. Овие места неслучајно биле подложни на брутални и лукави напади. Во тие напади често се користени и самите аријски и истородни војници кои биле програмирани и манипулирани, и како што знаеме темните паразитски сили ја користат истата тактика и денеска т.е. раздели па владеј, каде биле вештачки приморани братските народи да влезат во воен судир. Братоубиствена бојна против сопствената родова крв се случувала и во минатото. Против своите роднини и браќа, чуварите не ги подигале своите мечеви и на тој начин подмукло и со превара паѓале храмовите во кои биле чувани Ведите. После загубата на мудроста на Ведските Руна (Златното Руно – севкупниот обем на исконските вистински човекови знаења) променет е текот на историјата. Раздробена е Ведскта Империја на делчиња, раздробена е Русија, Балканот поделен по секоја основа (политичка, религијска), Персија паднала на Арапите, Скандинавија е препишана на Викинзите како да е во прашање некој различен народ. Само во Индија се задржале Ведите, без оглед на најтешките периоди на својот колонијален живот. Во што е мистеријата? Го нарекуваме тоа како нам си допаѓа, но причините се очигледни.

Старите Грци-Ромеите и Римјаните (кои на готово ја наследиле културата на Пелазгите, Етрурците односно Расените, културата на Илирите, Тракијците, Македоците) со изненадување се прогласени за носители на посебни знаења, за кој претходно не ни знаеле дека постојат. Околу нив била татковината на некои необразовини варвари лишени од тајните Веди. Односно тие се инфилтирале во овие цивилизации, имале своевремено соживот, а најпосле започнале со својата преварлива политика и доспеале на луквав начин да продрат во сржта на Словено-Аријските цивилизации на медитеранот, но тоа не било доволно.

Тогаш во одредена земја, се појавува посебна религија, која започнува да се шири на глобално ниво. Со желба да ја монополизираат целата власт на светот. Проектот за новиот светски поредок бил започнат и применет уште во античкиот период. Така е ставена и последната точка во преводот на ведскта наука во некаква религија. Така религиите ги сметаат и ден денеска.

Како се пишувани Ведите? 

Сите три ведските библиотеки како што е веќе спомнато, пишани се на одвоени но исто-коренски јазици креирани посебно за секоја библиотека. Фактите се неверојатни. А тука се наоѓаат и тајните писма, руните.  Во привиот милениум пред новата ера, еден аријски јазик почнал да исчезнува, била уништета Авеста. Свештениците превзеле низа превентивни мерки да го заштитат знаењето за потомците.  Ете кога и зошто настанале некои руни. Тоа писмо не е создадено за секојдневна употреба, а посебно не за претскажување на судбината. Првобитно е формирано како свето и тајно писмо. Затоа знаците на руните немаат буквична матрица, и користат повеќе матрици со обострано мешање.  Треба да се напомене дека Авеста е напишана со изворниот јазик на Индо-Иранците (Аријците), т.е. на авестиски јазик кој речиси е идентичен со пре-санскритот, како што се нарекува денес.

Авеста (перс.) е збирка на свети книги од религијата на старите Иранци (Паруси, Парси, Пруси), кои го задржале учењето на Заратустра(Зороастризам). Збирката е создадена уште додека бил жив Заратустра.  Авеста е збир на повеќе целини, и се состои од следниве збирки текстови: Венидад, Висперад, Хорде Авеста, Јасна и Јашт. Јасна е третата по ред збирка текстови во Авеста, и во неа се наоѓаат молитви што се изговарани при принесување на жртви и во текот на церемонијата јасна. Јашт е четврта по ред збирка текстови во Авеста, во која се наоѓаат химни (дваесет и две), посветени секоја на по едно од божестава од зороастризмот. Со овие химни им се укажувала чест на сите божествени суштества кои се заслужни за добриот збор, дело и мисла. Хорде Авеста се состои главно од молитви за врховниот бог Ахура Мазда, но содржи и легенди и митови од персиската прататковина, а Венидад и Висперад содржат религиозни закони и парсиски запо-веди. Исто така, во Авеста се вметнати и т.н. фрагменти, делова кои се најдени подоцна, а во кои се наоѓаат разни изреки и совети за добар живот. Понекогаш, фрагментите обично не се наведуваат како дел на Авеста. Единствена Авестинска книга во целосна форма, што преживеала до денешни денови е Вендидад, меѓутоа тоа не е оригналот, туку копија од свештениците што ги знаеле химните на памет во тоа време и успеале да ја состават.

zartosht.JPG

6a68aff3d26ca6364ebc5ea38e56861d-2Зороастер ја прима Авеста од Ахура Мазда (Добриот Бог)

ancient-king-persia-11141136

11

6857125_orig

_mg_1598

Fire Temple Zoroastrian Jashn Ceremony Mumbai India.jpg

ffa522a924c545432b8895b7bd2c50f2

4b66fdbd51214b9527b205b83435b916

Значењето на руните е скриено во нивните имиња. Рун на старокелтски се преведува како шепот. Во современиот ирски, зборот Рун значи тајна. Сочувана е тајната до денешни денови. Во програмскиот јазик “Bаsic”  Руната придвижува индивидуален програм и процедура по случајно одредени услови. Повеќето корисници тоа не го ни приметуваат, но процесите навистина се случуваат.

Потаму, во старите денови се создале услови, а постоела и потребата да се подобри заштитата и чувањето на светото знаење. Рунскиот тајнопис на различните системи, се користи за шифрирање на многу текстови, вклучитлено и Велесовата книга. Потаму, и не се мета дека тоа писмо било во широка употреба. Тој аргумент за прогласување на Велесовата книга како лажна е очигледно неиздржан. Тајнописот е широко рапространет ширум светот да се сокрие напишаното од радозналите и не-добронамерните. Тајнописот постоел помеѓу Аријските учители и пренесуван е на следните учители. Тајнописот постои низ целата историја како шифрирана порака.

Бидејќи тука се работи за Ведите, силата на шифрирање била потребна за максимално можно време – векови. Се испоставило за милениуми. На научниците денеска едноставно им е полесно нешто да прогласат за лажно, за разлика од тоа да ја разберат древната мудрост. Но науката е ставена под контрола, тоа е сосема јасно. Рунските знаци и симболи ги разбираат само одреден елитен круг на луѓе. Носителите на мудроста се уништени, нарушен е континуитетот на преносот на знаењето. И денеската постојат многу т.н. професионалци, но модерната Рунска терминоогија ги збунува. Отидете на било кој форум каде се говори за руните, после 5 минути ќе си отидете со главоболка. Воглавном се сведува на саморекламирање. взаемно оптужување, а резултатот и обичната мудрост и разбирање ги нема никаде.

Како Александар Македонски ја уништил Ведската Авестинска мудрост ?

Која била целата на неговиот поход? 

За профилот и родот на Александр се обидов во неколку претходни текстови да го објаснам и да се доближам до вистината. Многу се чудни приказите на уметниците каде во формат на сликоно уметечничка творба се обиделе нешто да ни претстават и објаснат преку својот специфичен начин на комуникација.

1376072_448249068618819_921222529_n.jpg

Conception of Alexander the Great, Les faize d’Alexandre (translation of Historiae Alexandri Magni of Quintus Curtius Rufus), Bruges ca. 1468-1475. British Library, Burney 169, fol. 14r

jupiter-and-olympia-1178.jpg

Zeus seduces Olympias. Fresco by Giulio Romano between 1526 and 1534, in Palazzo del Te, Mantua, Italy.

tumblr_mml9k0aG7J1sog0eso1_1280.jpg

Woodcut illustration of the conception of Alexander from Alixandre le grant, printed in Paris by Michel Le Noir ca. 1507-1520.

72fc69efec87ec180142e28396946753.jpg

Но тоа не единствениот критериум за моите сомнежи, секако постојат и многу други фактори што ме наведуваат да го споредам овој лик исто како и со ликот на многу други освојувачи што го носеле префиксот – Велики. Патем, Константин Велики, Владмир Велики, Карло Велики, Петар Велики, Валдемар Велики каде што заедничко за сите овие исторски “великани” е тоа што ја уништуале ведската меморија на Словено-Аријските народи. Сите овие “великани” извршувале геноцид во оние територии и региони каде биле активни. За Владимир и Петар веќе имав посветено текст и објаснив што се му направиле на рускиот и словенскиот народ, за што светската историја не сака да говори. Кога говорев за Северните Словени и нивниот геноцид при создавањето на Германија, истотака напоменав за Карло Велики како по секоја цена морал да ја збирше културата и меморијата на Лужичките Срби, Ободричите, Велетите, Поморанците и другите словенски племиња и да го инсталира јудео-христијанството. Валдемар Велики бил дански крал и имал слична крстоносна мисија како Карло Велики, каде успеал после толку мака да ги покори најљутите северни словенски племиња. За Константин Велики веќе е јасно, и мислам дека не е потребно многу да се коментира. Да се вратиме на темата. Многу е интересно што некои извори од хроничарите Александар го нарекуваат како Румски (Ромејски) цар.

Еве еден извадок на англиски:

A full version of the second storyline is found in the Ardāy Wirāz Nāmag (1.1-7; text: Vahman, 1985, pp. 76 f.; tr. Bailey, 1943, pp. 151-52, and Gnoli, p. 137): “Once Zarathustra had received the religion it was propagated in the world until 300 years were completed. Then the accursed, wicked Evil Spirit deluded the accursed Alexander the Roman (i.e., Byzantine), who lived in Egypt, in order to cause the people to have doubt about this religion; and he came to the land of Iran with great destruction, strife, and trouble. He killed the ruler of Iran and destroyed the court and sovereignty, and ruined them. And this religious tradition (dēn), the entire Avesta and Zand as it was written on adorned ox-hides in golden ink, had been placed in Pābak’s (city of) Istaxr in the Fortress of Archives (diž ī nipišt). That ill-omened adversary, the wicked, evil-doing heretic Alexander the Roman, who lived in Egypt, carried them off and burnt them. And he slew some of the religious authorities (dastwarān), judges, hērbeds, mōbeds, religious leaders, and able and wise people of the land of Iran. … Since they (the Iranians) had no rulers, chiefs, leaders, or judges who knew the religion, and they were doubtful about things connected with the Divine Beings, many types of sects, beliefs, heresy, doubt, and disagreement came into being in the world.”

Патот на Александровата кампања исто така се обидов да ја објаснам и да покажам кој народи всушност му пружиле голем отпор и го запреле неговото напредување за што светската историја преќутува. Тој бил во потрага и како ловечко куче, одел стриктно кон одредени траги. Многу победи му донеле големо богатство за неговата војска, особено персиското злато, но младиот цар трагал за друга врста на богаство. Позади големата војска оставал прав и пепел на заборав, каде позади него на некој чуден начин изникнале деситина градови што го носеле неговото име. Историјата ги памти околу 70. Ова личи на манијакална желба да се создаде сопствен култ. На Александар се препишуваат зборовите: „Не може да се има две сонца, ниту земја со два господара“. Засега походот и резултатот на “ловечкото куче” сосема ги задоволил ловците.

Кој кучиња го наведуваат на трагите?

Одговорот е едноставен и логичен. Два пати во текот на походот, велкиот воин го посетил Ерусалиим, и на наше изненадување – не оставил позади себе рушевини, ги оставил неоштетени еврејските храмови, самата религија и ритуали. Во сеќавањето на Евреите, се појавио името на Александар, единствено, но не е од Тората.

15941388_10209707106287981_4932502397848972522_n (1).jpg

Аристократијата и кралската династија на Персисите, исто како и Словените генетски се Аријци. Тие, исто така ги имале Ведите и ведскиот матичен прајазик. Ете кој е прогласен за првиот идеолошки противник. Но војната со моќните комшии, за авторите на Стариот Завет не бил возможен. Тука се појавил и гордиот и млад македонски цар, историскиот противник на Аријска Персија.

Зошто Александар ја барал Авеста? 

Александар неуморни ги барал и добивал Ведите, односно древната наука на претците. Не е тоа некоја митска приказна пренесувана од од уста до уво…….туку поткрепено е со сосема опипливи пишани докази.

И што направил со добиеното богаство Александар? Тој го уништил!!

Уништувајќи ја државата на Ахменидите, Александар Македонски ја уништил главната освоена награда – Веда Авеста. Три четвртини од древните текстови биле предадени на пламенот, преостанатото наредил да се преведе на хеленскиот јазик. Но, зошто не ги оставил за себе? Па веројатно не му биле потребни. Слично како Ватиканската инквизиција што правела, дел спалувала а дел си задржувала во своите трезори.

Многу покасно стигнал редот на Словено-Аријците и останатите носители на ведската мудрост. Нивниот поглед на светот е уништен со крстењето на вкупното население со цел да се истисне ведската идеологија од јужниот Балтик. Само Словените се прогласени за диви племиња, кој би требало да се просветат. Меѓутоа, Волхвите во Русија биле, како што се испоставило, мудри, ги сочувале Ведите, а народот но народот бил одвоен од нив поради “просветената” Јудео-Христијанска религија. Покрај тоа “просветителите” ги прикажувале Ведите, т.е. Ведското знаење како религија. Но, со оглед на новата верата, старата, не е исправна, и затоа мора да биде уништена. Елиминирани се не само Ведите, туку и нивните носители, знаменитости и илјада годишниот начин на живот на нардот. Во голем дел успеале, но не и во потполност.

Што е Авеста?

ahuramazda.jpg

Според пахлависките извори, тоа е знаењето кој го открива Ахура Мазда. Тоа било знаење и наука собрана и запишана со златно мастило на 12 илјади парчиња од говедска кожа. Даријан (Дариј) оставил две копии од Авеста, со коментари, во местата изградени за нивното чување Ганџи, Шапикан и Нипшит (“Тврдината на списите”).

Но стигнал Александар и избил пожар. Постои теорија, дека палењето на палатата на Ксерскс во Персеполис, која ја освоил Александар, била иницирана од неговата љубовница Таиса. Според Плутарх, целата на Таиса била освета за спалувањето на Атина од страната на Ксеркс во годината 480 п.н.е.  Љубовницата не е царица, но затоа е директен политички активист од влијание.

Квинт Куртиј Руф тврдел, дека Таиса и Александар ја запалиле палатата, “како да биле пијани”.  Многу едноставано ја запалиле во пијаната храброст, како освета за она што се случило пред дури половина век. Меѓутоа, за уништувањето на таква обемна библиотека (оригиналот и двете копии со коментари), која се наоѓала на посебно складиште, пијаната оргија не е доволна. Постоела јасна намера и долг процес на уништување.

Авеста во дел е преведена на хеленски јазик. И тоа е чудна коинциднеција. Исто така, во 4 век п.н.е. на Медитеранот се појавило необјасниво зголемување на научната мисла. Во исто време, кај Хелените се јавува митот за Аргонаутите кој по секоја цена сака да го украде златното руно. Нивната банална кражба се прогласува за јунаштво, за тоа се снимаат фимови, се пишуваат книги , се организираат крстарења. Но ниеден збор за тоа што е навистина златното руно и на чија култура припаѓало. Се ќути за тоа, дека писменоста и знаењето едноставно ги украле и ги уништиле. Што е “руното”?

Дел од вистинските/изворните искази, со кој владееме. ” Може да се каже дека е вкупниот обем на вистинските човечки знаења” .

Зошто некој сакал да мислиме дека Веда Авеста, е дело на умните антички хелени кој за се тие знаат, како што тоа го прикажуваат историчарите? Меѓутоа, Авеста е преведена на хеленски јазик. Тоа е разбирливо. Од тоа следи дека Ведите не ги барале за себе, туку да извршат нечија наредба.

Руно Авеста ја создал Александар. За уништувањето на древните ракописи Александар добил префикс Велики. Слично како и другите наследници со овој префикс што извршиле културолошки геноцид на ведската наука на Словено-Аријците. За тоа бил програмиран од страна на својот учител Аристотел, кој го одобрувал дури и ропството. Целата воена кампања на Александар е организирана само пореди една единствена цел – да пронајде изворт на живата вода и да се уништат Ведите.  Тоа е она што го рекол Диоген за Александар.  Ја живееле мудроста на Ведите, не само елините. Еврејската Александриска школа ги смислила “своите” верски и мистични знаења во 3 век п.н.е.   Тоа знаење е засновано на Платоновата идеја за Апсолутот, но најважните работи за аријските учења опишани во Веда и Авеста се добиени на “непознат” начин.

Александар се обидел да ги добие и индиските Веди, но тоа било надвор од неговите можности и можностите на неговата ограбувачка војска. Се испоставува денеска дека навистина е така.

Интересно е толкувањето на зборот Авеста. Вест (прво известување, првото знаење). Тоа е толкување по системот на буквичните (слова) и мисловни слики. Авеста е збирка на светите текстови на Зороастеријците, најстариот споменик на древната иранско – аријска книжевност, создадена на посебен, никаде повеќе употребуван јазик и писмо, со посебено име во иранистиката познато како “авестинско”. Исто така, индиските Веди се напишани на посебен досанскритски јазик, кој се нарекува Ведски. Овој Рг Ведски јазик исто така неможе да се најде никаде на друго место. Изненадувачки, и словенската книга на Велес е напишана на сличен начин на никаде постоечкоро рунско писмо – Велесовица. Судбината на Велесовата книга е иста како и Авеста. Нејзиниот оригнал е спален.

rigveda-birch-barkОригиналот на Рг Веда, Музејот во Пуне, Индија, пишана на брезова кора

p17lkbbpnd1tir1kcc7h41rsu1tot8Велесовата книга пишана на брезова даска, фотографија од 50-тите години

Книгата се “изгубила”, а подоцна е прогласена за лажна. Аргументот е едноставно фантастичен. Јазикот со кој е пишувана книгата, истражувачите никаде порано не го откриле. Не се во склад со идеите од 20-ти век овие древни слова, потаму, таа е прогласена за лажна. Фала Богу не ја прогласиле за лажна Авеста и Индиските Веди, користејќи го истиот аргумент.

Кој намерно го испратил Александар во потрагата и уништувањето на Ведите? Некој кој знаел за постоењето на ракописите, сочувани низ светов. Од каде е толкавата страст за уништувањето на Ведите? Да се бара одговорот долго не е потребно. Родена е идејата за монополизација на власта. Униполарниот свет не е планиран денеска. За реализација на овие идеи е програмиран и самиот Александар кој имал пра-словенско потекло, барем потеклото на Филип е од тој род, но незнаеме дали навистина е негово дете, или преку одреден проект е вметнат во царската куќа со помош на Олимпија. Бидејќи на сликите гледаме дека Олимпија спие со некој друг преставен како дракон, а истовремено Филип ја открива проневерата. Кој би успеал да стигне до Ведите освен самите Словено-Аријци. Од друга страна со нивното уништување тој ги преведува на хеленски. Тој се обидел да го изврши програмот до крај, и набрзо умира. Александар својата работа ја завршил. Александар може да умре. Неговото царство без траг ќе биде подоцна  распаречено. Александар повеќе не бил потребен на Империјата. Била потребна само неговата успешна кампања.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s