Српски народни песни за Ведска Индија – (ДЕЛ II)

  • Обредните песни за Индија

Првата песна со која ја представуваме збирката ”Песните и обичаите на целиот српски народ – Обредна песна”, во Призрен ја пееле колидарите, а ја запишал г. Јово Станимировиќ и Петар Вукосављевич за помош и соработка во истражувањето на србските обичаи.

5f360ea67a06628a82b05f9e43c335b6.jpg

 

СИВА ЖИВА

Сива Жива сива силна,

Сива силна голубице!

Да куда си путовала?

Одговара Сива Жива Сива силна голубица:

”Ја сам тамо путовала

У Инђију нашу земљу.

Пролећела Хиндушана

И ту Глобу Тартарију

Црни Хиндуш и Тартару.

Летила сам Господару

Нашем силном Триглав бору

Те гледала што нам чини

Што нам чини заповеда.”

Шта чињаше наш Господар

Наш Господар Триглав вељи,

Наш Створитељ и Држитељ

И велики Уморитељ?

Одговара Сива Жива

Бела силна голубица:

“Наш Господар лепо чини

Трима кола у зучиње

И четврто злато мери.

Да правимо златне чаше

Златне чаше и сребрне

Да молимо младог Бога

И Божића Сварожића

Да нам даде свако добро

Понајвише дуги живот.

Дуги живот добро здравље

И богатство што га носи.

Божић поје по сву земљу

Не боји се Хиндушана

Нити црног Тартарана

Ни големе те пустаре

А проклете Глобе црне

Глобе црне Тартарије,

И те гадне Манџурије.

Слава му је до небеса

До престола Триглав бога

Брада му је до појаса.

До појаса среди земље

Србске земље Рашке светле.

Да се роде мушка деца

Љути војни Даворови

Даворови и Јарила

Она силног Туривоја.

Туривоја Ђуримами

Да се роде јагањчићи

Јагањчићи и јарићи

И ти вељи теленчићи.

Женски више него мушки.

За која Инџија песната говори навистина не може тука да биде некакво недоразбирање. Топонимите: Хиндушан, пустината Глоба и Тартарија, потоа етнонимите: Хиндушани, ”црни Тартарани” и ”гадни Манџури” цврсто и сигурно ја определуваат работата на настаните на индискиот под-континент. Како би го одредиле приближно точно местото на наведените топоними или хидроними, или да објасниме одредена етнонимија, го користиме ”Атласот на Светот”. Поради подобро следење и полесно поврзување на работата, воопшто за подобро снаоѓање во текстот, користени се картите кој ги собирал српскиот професор Реља Новаковиќ, познатиот историограф, објавени во многуте негови книги, а кој, од неодамна, се наведени во пописот на користената литература. Посебно се настојуваше што повеќе податоци да се извлечат од секоја куќа со најдостапни книги – ”МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРОСВЕТЕ”, ИП Просвета, Бгд, 1959, како на читателите што се помалку упатени во оваа тематика би можеле да ги проверат нашите толкувања и наводи. Хиндушан или Хиндустан било некојпат општото име за Индија. Во ”Енциклопедијата” пишува дека тоа е и ”голема низина во Индија помеѓу Хималаите и Декан, воглавном во сливот на Ганг” (кн. 2, с. 939). Тартарија-Монголија, Татари-Монголи: Монголија уште одамна е населена со монголиските или татарските племиња…како етинча група најпрвин ги запознале Кинезите (првите споменувања се во X век), додека Евројаните за нив не знаеле со до XIII век. Монголските племиња ги обединил Темуџин Џингис-Кан 1206 година (кн. 2, с. 104). ”Манџу, Манџурци, се народ во источна Азија – северна Кина (Манџурија), монголско-тунгузиско потекло.

1280px-John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NEOne of the earliest European maps using the term “Manchuria” (Mandchouria) (John Tallis, 1851). Previously, the term “Chinese Tartary” had been commonly applied in the West to Manchuria and Mongolia

 

Карта_Манжурии.png1945

Манџурската династија ја владеела Кина 1644-1912” (кн. 2, с. 29). Манџурија – денеска е покраина на североистокот од НР Кина, помеѓу Монголија и Јапонија. Кинезите – народ на монголската раса. ”Кинеските племиња во долините на реките Хоангхо и Јанцекјанг, веќе кон крајот на неолитот и почетокот на бакарно-бронзената доба (околу 5000г.п.н.е.) пристапуваат кон земјоделството засновано на вештачкото наводнување….во сливот на реката Хоангхо околу 3000 г.п.н.е. е основаната и првата кинеска робовласничка држава (кн. 1, с. 646). Многу е можно под терминот Манџурци во песнава да се подразбираат и Кинезите – обете народи се од исто потекло. И Грците во времето на силното Бугарско царство и постојаните конфликти со Византија/Ромеја, и Србите и Русите ги нарекувале како Бугари. Исто така некогаш и општото име за сите словенски племиња било Венди/Винди/Венети па многу е возможно дури и терминот Срби да било прастаро идентификување.

Map_of_Vedic_India.png

vindija-logo

1280px-Vindija_cave.jpgПештерата Виндија, Хрватска

Иако не сум наполно сигурен за ова, меѓутоа овој термин и поим секако е премногу архаичен. Особено значајно е споменувањето на пустењаците Глоби, етнонимот: црн Глобир и пистиот Глобуш и Хобина љујта ѕверка, па топонимите Хобе, каде се Хиндушаните (”У тој Хоби Хиндушани” ), и на крајот од една песна имаме едно блиско одредиште  Оне Манџурије/ Манџурије царе/ Проклете Глобије/ Те Глобије царе… Ова е стабилен, би рекле закопан аргумент, многу цврст топоним каде никаде не се наоѓа на Балканот и каде со сигурност ја определува Азија, веројатно во Индија или непосредно со Индија. Во Европа нема пустина, а посебно не такви за кој би можеле да се каже – ‘Не боји се Хиндушана/ Ни големе те пустаре/ А проклете Глобе црне”. Народот се движи, преминуваат големи далечени и секогаш постои можноста за некој азијски продор на Балканот во далечното минато за кој историјата не знае. Земајќи ги во предвид и тие можности, би можело имињата на ”варварските народи” спомнати во песната логично да се протолкуваат и како навала која во незабележените времиња направила татнеж во Мала Азија и Балканот. Меѓутоа, кога се опева географско име какво што нема во Европа, да го бараме на мапите на стара Европа би било исто како да барате санта лед во тропските мориња. Потаму, излишно е да се бара за пустината Глоби или Хоби било каде надвор од Азија.

 

1280px-Gobi_desert_map.png

 

На западната страна на индијскиот подконтинент, во Пакистан и Авганистан, потоа на југот Туркменистан и на југот од Кина се наоѓаат многу големи пустини. Скоро долж целата индијско-пакистанската граница се протега големата пустиана Тар (800 км x 150 км до 450 км ширина), на југот од Кина, одма на северната граница со Пакистан и Индија се наоѓа пустината Такла-Макан, а помеѓу Каспијското езеро, Ташкент и Алма-Ата расеани се многубројни пустини.

*Види за потеклото на Таримските Мумии:

KunlunMountains.jpgTaklamakan Desert in the Tarim Basin.

15978044_10209695058106784_1578213109385397702_n.jpgThe Tarim mummies are a series of mummies discovered in the Tarim Basin in present-day Xinjiang, China, which date from 1800 BCE to the first centuries BCE.

The Tarim Basin is an endorheic basin in northwest China occupying an area of about 1,020,000 km2(390,000 sq mi).[1] Located in China’s Xinjiang region, it is sometimes used synonymously to refer the southern half of the province, or Nanjiang (Chinese: 南疆; pinyin: Nánjiāng; literally: “Southern Xinjiang”), as opposed to the northern half of the province known as Dzungaria or Beijiang. Its northern boundary is the Tian Shan mountain range and its southern boundary is the Kunlun Mountains on the edge of the Qinghai-Tibet Plateau. The Taklamakan Desert dominates much of the basin. The historical Uyghur name for the Tarim Basin is Altishahr (六域), which means “six cities” in Uyghur.

15941241_10209695058546795_8107196338151809184_n.jpg

Според стиховите: ”Не боји се Хиндушана/ Ни големе те пустаре/ А проклете Глобе црне/ Глобе црне Тартарије,/ И те гадне Манџурије” – би можело да заклучи дека ”Глоба црна’‘ е големата пустина Гоби во самото редиште на азијскиот континент. Гоби се протега речиси низ целата Внатрешна Монголија или Тартарија (денеска во Кина), а источно од нејзе е Манџурија. И пустината Глоба, и Тартаја, и Манџурија, како што гледаме во наведените стихови, групирани се заедно – и во песните, но и на географската мапа. Милојевиќ, ја опишува дамнешната борба на Србите со Кинезите, ги споменува ‘‘пустару Хобе” и ги сместува во внатрешна Азија крај средноазиската висорамнина и Тјеншанските планини. Меѓутоа, тешко би можеле на основа на останатите многу јасни топоними – Инџија и Хиндушани, потоа во подоцните песни често  е нагласуваното: ”У Инђији у Србији”, ”Во та Инђија Стара Србија”, ”Од Инђије до Хиндбана/ Крвљу србском окупали’‘, во работната песна во која се спомнува  ”пустара Глоба” сместена на неколку илјадници километри од Индија, посебно што на индијскиот подконтинент, и во опкружувањето се наоѓаат многу големи пустини. Јас сметам дека  ”Србске земље Рашке свете… у Инђији нашој земљи” треба да се бара во горното поречје на моќната река Инд помеѓу 300 и 350 северна географска ширина, помеѓу 700 и 770 источна географска должина. Оваа површина се граничи на запад со високиот венец на Хину-Кушанските планини, на север со уште повисокиот Каракорум, а на североисток со непремосливите Хималаи. Од левата страна на Инд, со должина од околу 800км се простира пустината Тар. Тука се големите природни препреки во кој се вклопува и хидрономијата и топонимијата, но и етнонимијата на обредните песни. Многу е лесно тука да ги сместиме Хиндушаните, чие име не приморува матичната земја да им се бара на Хиндукушките планини или околу нејзе. Кинезите, Манџурите, Монголите, Татарите природно, преку Аму-Дарија, упатени се кон југот на Азија. На ова подрачје руските истражувачи укажале на голем број славонофонски имиња.

*Види за: 

СКИТИ – АНТИЧКИ СЛОВЕНИ ;

ВЕЛИКА ТАРТАРИЈА – СЛОВЕНО АРИЈСКАТА ИМПЕРИЈА

Тука се сместува и настанокот на Ведите (барем нејзините последни записи, иако прататковината на изворните Веди е сосема друга локација), а наукута во Пенџаб исто така ги пронаоѓа Аријците – првите бели освојувачи на Индија. Меѓутоа како што покажавме со низа факти од претходните објави, белите освојувачи биле и носители на културата, цивилизацијата и секако Ведите и санскритот кој е само некој архаичен облик на словото.

*Види за: 

АРИЈСКИОТ ПОХОД ВО ДРАВИДИЈА (ИНДИЈА) – ДЕЛ I ;

АРИЈСКИОТ ПОХОД ВО ДРАВИДИЈА (ИНДИЈА) – ДЕЛ II ;

АРИЈСКИОТ ПОХОД ВО ДРАВИДИЈА (ИНДИЈА) – ДЕЛ III

АРИЈСКИОТ ПОХОД ВО ДРАВИДИЈА (ИНДИЈА) – ДЕЛ IV ;

АРИЈСКИОТ ПОХОД ВО ДРАВИДИЈА (ИНДИЈА) – ДЕЛ V ;

*Види за: 

AРКТИЧКАТА ПРАТАТКОВИНА НА ВЕДИТЕ – Б.Г. ТИЛАК – ПРВ ДЕЛ ;

AРКТИЧКАТА ПРАТАТКОВИНА НА ВЕДИТЕ – Б.Г. ТИЛАК – ВТОР ДЕЛ ;

AРКТИЧКАТА ПРАТАТКОВИНА НА ВЕДИТЕ – Б.Г. ТИЛАК – ТРЕТ ДЕЛ

 

Mилојевиќ за старите Срби во Индија им посветил 94 страници во своите Одломака…”, така што на страна 41 тој ја наоѓа србската земја настаната во близината на Хиндукушките планини. Милојевиќ пишува: ‘ Хиндукошките планини каде околу нив живеат (Срби – нап. авторот), го делеле од Хиндушите во денешната Бухарска и другите пустини во средна Азија каде живеат црните народи…” Бухара е подрачјето на горниот слив на реката Аму-Дарија. Уште еден дел од Индија одговара на упатените обредни песни – поречјето на моќниот Ганг. Точно таму, под гората Бебир, извира реката Дунав – името многу често се споменува во песните и како град, и како река но и како српска земја. М. Милојевиќ,

117061105_RRRSR.jpg

131287092_090216_0814_shishkin1.jpg

 *М. Милојевиќ, ”Одломци историје Срба”, с. 30-33, дел II.

Во книгата на Александар Ломе ‘Пракосово – словенски и индоевропски корени српске епике” воочена е уште една помалку позната песна за Индија. Песната е забележена во Повље на Брач и делимично е наведна во изданието на Хрватска Матица од 1896 година. Наместо Сива Жива птицата ластовица одговата на ”Мостарки дивојки‘ дека лето од:

…..Индије равне,

Гдино људи врло Бога моле,

Гдино слуша млађи старијега,

А старији Бога великога,

Гдино овце свилна рунца носе,

А дивојке ракам до колина.

 

Според оваа песна во Индија се е најдобро, додека се е спротивно во стиховите ”Свеци благо дијеле” каде Лома претпоставува дека би можело да биде ”просто изокретање безакоња из епских песама о проклетој земљи’‘. Оваквото мислење би можело да опстане доколку не се појавеле ”Обредните песни’‘.

15966271_10209706951684116_2857222320353807978_n (1)

 

16105823_10209706951964123_2593772748398964816_n.jpg

15977526_10209706957284256_895027292404781765_n.jpg

Покрај песната ”Сива Жива” ќе видиме уште неколку каде не се пее за проклетата земја, но се споменува благосостојбата во Индија. Следната песна ”Јак-цар” го збогатува индијскиот именослов со новите хидроними, големата река Чуј и Дунав. Песната ја запишал чичко Скендер, Србин што ја исповедувал исламската вера од Босна.

545400a4d488480867bc13e08e7e3d4e.jpg

15940634_10209698448511542_1408972673965975410_n.jpg

 

ЈАК–ЦАР 

Борак борили Серберичани

Кољедо мој

Божоле мој

Божићу мој

Сварожићу ој!

У тој земљи Серберији

У Инђији проклијетој.

Борак борили млого дуго.

Сто тисућа дугих љета

Двјеста тисућ кратких љета,

Борак борили зло чинили.

Борић боре разљути се

Хиндуш за њим насрнуо

Дуга борба дуга рата

И Крајине злопамтиле.

Кољед земљу оставио

Над Босну се надмашио.

Босном трјесну Србу свану

Босна србска и одавна

Од Србије постанула.

Кољед био прјеминуо

Божића нам оставио,

А Божића Сварожића.

Сварог браду погладио

Тартарима земљу даде

А Србима туђег станка

Туђег станка туђег данка

На Србицу и Јак-цара

На тог Чуја вељу ријеку.

Борили се храбрили се

Боје своје погубили

Земље србске оставили

И Инђију и Дунава.

Млого добро починио

Сваком нами добро дао

Домаћину понајвјеће.

А домаћин кољеђаном

Свашта доста подарио:

Коме злато, коме благо

Цар Кољеду милу шћјерцу

Кољеђаном синовине.

9675aebd65dc43abdf9a85ea7326cdc7.jpg

Веднаш потоа ќе ја наведеме и песната ”Вељи Чуј’‘ но во третиот дел од текстов, бидејќи овие две песни скалдно се дополнуваат: говорат за истото време и за истиот настан, чинејќи така една поврзана целина. И оваа коледарска песна од Босна исто така ја запишал Скендер.

*Предупредени сме од лекторот В. Томич, дека р. Ганг во Индија е од женски род, каде што подобриот назив би бил – ГАНГА. До грешката во родот дошло поради преводот од анлиски – “Ganges”. Александар Лома ”Пракосово – словенски и индоевропски корени српске епике”, с. 50-51.

 

 

TЕКСТОТ ПРОДОЛЖУВА…..

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s