Древните Хрвати – военатa елита на Персија

Теоријата за Аријското потекло на Србите и Хрватите, всушност не е ништо ново. Постојат неколку трудови и дела објавени на оваа тема од страна на балканските и странските автори. Денеска под поимот Аријци, како племе, генерално се однесува за оние народи кои биле во денешен Иран и Индија и ги основале тамошните култури и цивилизации. Меѓутоа тоа е само делумно точно. Јас одлучив да ја земам како референца, објавата напишана од  Др. Самар Абас од Индија, која е објавена на  страната “Iranian Chamber Society”, именувана како “Заемното потекло на Србите, Хрвтите и Јатите“. Едноставно ми се допаѓа идеата како оваа објава која ги поврзува Индија и Иран со Балканот, простор кој е релевантен за Аријските студиозни изучувања.

More_true_map_of_Scythia-Parthia_100_BC.png

2__sized.jpg

Последниве недели објавив интересен материјал за древна Персија, започнувајќи од самата зора на аријската култура, имено огромната Мидијската Империја продолжувајќи со Ахменидите итн… Како што знаеме, јадрото на оваа цивилизација го сочинувале аријците, односно елитата која води дитектно потекло од белата раса, поточно од разните кланови и племиња кои се повеќе и повеќе во бранови пристигнувале, па дури и во јужниот дел Персија, Индија, Асирија, Сумер и биле директни учесници во создавањето на овие грандиозни цивилизации, иако според официјалната историја креативноста и поседството на овие култури недвосмислено им го препишуваат на семетските народи. Морам да напоменам дека сите овие цивилизации, особено Персиската Империја, била сочината од збир на племиња, каде вишите касти на најблагородните кланови биле токму оние кои ја создале, а воедно ja воделе оваа култура  тие сите имаат Aријско потекло, кое слободно можеме да го кажеме и како Прото Словено-Аријско потекло. Значи т.н. древната иранска група на народи ја сочинувале: Парсите, Партијците, Медите, Скитите, Аланите, Бактријците, Дахите, Масагетите, Саките, Сарматите, Согдијанците, Сагартјанците, Кимерите и Хораземите, каде последниве според универзитетскиот професор  Elton L. Daniel , ги означува како најдревното Авестинско племе, односно лулката на Аријските племиња. Сите овие племиња изворно биле аријски племиња, поточно народи, каде во бранови пристагле на овие територии и со текот на вековите дури влегувале и во крвен однос со локалното население.

Па токму помеѓу едно од клучините племиња биле и древните Хрвати, кои што можеме да ги поврземе и со Хораземите. И подолу во текстот ќе се обидеме да дадеме максимално објаснување.

Еден од авторите на оваа теза бил професорот на Ориенталниот папски институт во Рим, Стјепан Крижин Сакач.

Името Хрвати, според современите истражувања влече корен од иранските или аријските зборови, и најверојатно од прото-аријското Харахвати (Harahwaiti). Тоа датира уште од 3750 година п.н.е. Тука треба да се знае дека Аријските народи продреле и во Индија, носејќи го ова име и јазик со себе. Имено самиот древен индиски јазик – Санскритот, како и старо-персискиот, односно – Авестинскиот, имаат огромна сличност како помеѓу себе така и во прилично голема мера со Словенските јазици (дури и денешните облици) но и со Балтичките јазици, каде фактички сите влечат корен од еден прастар јазик, познат во официјалната историја како – Прото Индо-Европски, јас би го нарекол како Прото-Расенски. Многу е важно и тука, повторно да се напомене дека Индија во минатото се викала една прилично огромна област, не само денешната територија на полуостровот Хиндустан. Во минатото целиот Сибир се нарекувал како Прапочетна Индија (Матична, Изворна), каде на древните карти се чита како – India Superior. Потоа постоела и Средна Индија каде на истата карта од Птоломеј ја читаме како – India Мeridion. Најпосле стигаме во Јужна Индија (Гангска Индија), каде на картите е забележана како – Gangptic India

1k-5-036.jpg

421182_41__20

Согласно самото име – India Superior, логично можеме да заклучиме дека Горна Индија (Сибирска Индија) е изворната колевка на Индите, каде според мене тие биле едно од главните аријски племиња, веројатно и поголем колектив кој чинел и цел народ кои раководеле со една древна и огромна ведска империја, која според самите нив го носела ова име – Индија. Самото име “Индија и Инди” сe поими кои се тесно врзани со Винди, Венди, Венетите,Ванди, односно племињата и народи кои денеска дури и во официјалната историја важат за Прото-Словенски народи. Меѓутоа и паралелно кога постоеле самите Словенски племиња, постоеле истовремено и Венедите и Антите.

Pratatkovina

Меѓутоа, многу подоцна сите овие братски племиња и народи биле ставени под еден заеднични етнос, денеска општо познат како Словени. Значи во минатото постоело едно племе кое се самонарекувало како Словени, па од тоа племе може да се развие покрупен племенски збир и територјален предел со истото нивно име, но во суштина сите овие биле еден братски род кој изворно се припадници на белата раса, а во минатото овие многубројни народи, племиња и кланови со едно име се нарекувале Раси, додека териминот Аријец првично важел за високата елита/каста кај белите народи. Меѓутоа и овој поим има повеќе значења и форми што подоцна произлегле, но за тоа во некои друг текст. Па дури и во денешна Индија постои огромна планинска област која се нарекува Виндја (Vindhya), која фонетски е еквивалент на хрватската Виндија, односно археолошкото наоѓалиште и палеонтолошкиот локалитет. Во Индија, исто така постоела и поранешната држава Vindhya Pradesh.

Map_of_Vedic_India.png

Значи денешните Хиндуси (по зборот Инд) ја чинат гранката на Индо-Европските народи, или како што кажавме Расите. И на тој начин локалното дравидско и домородно население со текот на времето добило нова амбалажа и биле ребрендирани под името – Хиндуси. Аријец значи благородник (“племич”), оној кој е во можност да создаде култура и цивилизација, да ја уредува и одржува, однсоно вишата каста на Расите. Значи тука нема да ги употребувам термините од “бечко-немачката”школа како Индо-Европјани, туку ќе го користам изворниот термин, како тие самите се нарекувале како – Раси, Раши, Роси.

123india2.jpg

Почетно тоа биле припадниците на белата раса, а подоцна постанало и за сите оние кои го досегнале нивото на развој да бидат припадници на вишите касти. Значи и од мешаните бракови, децата нивни исто така ја наследиле таа аријска линија. Значи Аријците биле Аристократијата на овие древни цивилизации. Па дури и во асирскиот јазик постоел поимот Арват. Останатите разни варијанти ги наоѓаме и кај другите народи кои биле во контакт со Хрватите, а овој етноним останал и денеска сочуван во имињата на населбите и градовие како во Сирија – Arwata, во Индија – Chorwat ,  а пак во Курдистан постои и село – Хрвати. Значењто на ова аријско племе претпоставувам дека потекнува од пра-словенското божесто познато како Хорс, додека во Египет постоело како Хорус. Па одтука се изведени и самите поими како: хоризонт, хороскоп и сл. Сметам дека биле поклонци кон овој култ, како и другите народи кои биле поетски опишани како  – “Деца на Сонцето” – Хорвати. Името и значењето му се слични со Арја (Arya) и Harahwaiti. Меѓутоа ова толкување и поврзување со Хорус/Хор.Khor, го најдов и кај други автори а се однесува кон племето Хораземи, што ги спомнав погоре, го читаме следново од Википедија:

C.E. Bosworth, however, believes the Persian name to be made up of xor (خور “the sun”) and zam (زم “earth, land”), designating “the land from which the sun rises”,[4] although a similar etymology is also given for Khurasan. Another view is that the Iranian compound stands for “lowland” from kh(w)ar “low” and zam “land.”.[2] Khwarezm is indeed the lowest region in Central Asia (except for the Caspian Sea to the far west), located on the delta of the Amu Darya on the southern shores of the Aral Sea. Various forms of khwar/khar/khor/hor are commonly used also in the Persian Gulf to stand for tidal flats, marshland, or tidal bays (e.g., Khor MusaKhor AbdallahHor al-AzimHor al-Himar, etc.) The name also appears in Achaemenid inscriptions as Huvarazmish, which is declared to be part of the Persian Empire.

Во еден од ракописите кој датира од 1370 п.н.е. се спомнуваат Хорватите и нивниот јазик како – Hurrvuhe. Во времето на Ахменидите, најпосле кај Кир II и Дариј I постои источна иранска провинција Harauvatya и племе кое таму живело и е наречно како Harauvatis или Harahvaiti и спомнато е 12 пати. Постојат и два ракописа кои ги спомнуваат Хрватите во Иран во II и III век п.н.е. во земјите Horooouathos и Horoathoi.

Xerxes-02.jpg

Во 318-та се спомнуваат Аријците Хоритес (Huriti) , а во 559 се говори за аријската коњаница Hrwts од подрачјето на Крим и Азов.

23319453_1959723050720783_5149168190756450394_n.jpgПартијски Катафракти (модерна реконструкција од градот Дура-Европос)

 

Исто така Хрватските племиња се среќаваат и во Авганистан (Harahvaiti и Harauvati) па потоа го следиме линијски континуитетот и на подрачјето на Ерменија и Грузија (Hurravat и Hurrvuhe), потоа до Црното Море Horoouathos и најпосле на Јадранското крајбрежје – Кроати.

Хрватските племиња во минатото биле и на териториите населени со Антите и тука постоела т.н. Црвена Хрватска (на подрачјето на денешна Украина) каде ги нарекуваат како Хорити / Хурити.

comment_a4js6e8NJT0N0aiyzfTsl8XrtpCXMBMP,w400.jpgХрватски Гигант од Украина

Украинската Хрватска после смртта на кралот Мажимир се соеднува со Бела (задкарпатска) Хрватска во Велика Хрватска. Главниот град на оваа држава биле денешниот полски град Краков. Во 6-ти век Антско-Словенскиот сојуз се распаѓа под притисокот на Аварите. Антите мистериозно изчезнуваат од историјата. Хрватите се дигнале и ги протерале Аварите до Јадранот каде ја утемелиле втората Црвена Хрватска.

Потоа морам да споменам дека Аријците, односно владеечката каста биле физички многу подоминантни за разлика од домородното население, односно се разликувале и висински. Слично како што е опишан Порус од Индија, што војувал со Александар, така и многуте персиски владетели биле над два метри во тоа време. Да не заборавиме дека денеска највисоките народи во светот се токму динарските народи од Балканот (Хрватите, Србите, Црно-Горците,) заедно со Холанѓаните односно Дачите, кои многу добро одговараат на некогашните Даки од денешна Романија, но и со дел од Балтите и Скандинавците, особено Данците и Норвежаните. Па затоа не е случајно што дури и денеска во Романија, сеуште е присутен тој ген, па знаат да се родат луѓе со таква енормна висина.

baf1b117d118878817421f6630fb5e7d.jpg

 

darius_audience.jpg

image002.jpg

 

7d5f93f9f597ea2209c0cd4b5857b3f7.jpgПриказ на кралот Дариј I (Даријан, Дарио)

 

 

stele with giant 2.jpg

Еден од раните облици на хрватските имиња, ΧΟΡΟΑΘΟΣ (Horoathos),  се наоѓа на Танајските плочи, испишани со хеленско писмо од 200 година, најдени во луката Танаис на полуостровот Крим. Обете плочи се чуваат во археолошкиот музеј во рускиот град Петерсбург.

ploa2.jpg

ploa.jpg

 

Варијации на имињата и споменувањето на Хрватите може да ги проследиме низ разните извори:

  • Писмото на челникот на најстарата бановина Hurrwurtu и акадскиот вазал на Курдистан Hurru-Bani

Arwatal од Уркиш околу 2340 г.п.н.е.(документирано во акадското клинесто писмо по наредбата на царот Саргон Велики)

  • Сиријскиот клинопис на Идрилим Алепскиот вазал и прв владетел на Hurrwuhe-Šarmata Bratarina
  • Кај Митаните од Васугана во Курдуистан околу 1500 г.п.н.е. се спомнува земјата Huravat Ehillaku (Хурватско Кралство)

 

  • Три староперсисики клинописи од 530 г.п.н.е. на кралот Дариј I (525. – 486.)
  • Староиранскиот војсководач Harauvatim Bandaka Vivana, владетелот на сатрапијата Haravatis  во древниот Авганистан.
  • Сармада (кралот) Sarmada Surena (53.-36. п.н.е.) ги уништува со оклопна коњаница бројните римски легии  каде загинува и самиот римски конзул Марко Крас.
  • Кралот Радомишт им пружа отпор на многубројните римски легии кои ја провалуваат Персија.
  • Сиријскиот бискуп  Zacharias Rhetor 559. година писмено сведочи за подоцнежната селидба на аријскиот коњанички народ Hrwts од северното крајбрежје на Азвоското море.

 

Еве еден приказ на тој ланец од хрватски топоним: 

H(u)R(a)VAT – H(a)R(ah)VAT – H(a)R(ah)VA(i)T(i) – H(a)RVAT –
A(u)RVAT – H(a)R(ah)VAT(i?) – H(a)R(au)VAT(im) –
H(a)R(au)VAT – AR(i)VAT – ARV(i)AT –
H(o)R(o)VAT(hos) – HR(o)VAT(oi) – HRVAT

30704587_10213325686910235_576900599904206848_n.jpg

Како што се гледа од оваа низа, во сите древни облици може да се насети и денешното име Хрвати / Кроати, па дури и ова денешно име на разните јазици различно се кажува и секако постојат разни варијации. Од ова следува дека Хрватите биле едно древно племе кое може да го вброиме во древните Аријски племиња кој го населиле Иран и основале цивилизации. Адриатските Хрвати имаат многу елементи што вредат за компарација и анализа. Високоразвиената уметничка вештина за клесање на украсните плетеници, потоа многу владетелските титули како што е – Бан. Инаку оваа титула не е користена од ниту еден друг народ во средновековна Европа. Некои сметаат дека дури од тие региони е донесено и писмото од кое настанала глаголицата. Потоа самиот симбол шаховницата е многу директен указ дека Хрватите се поврзани со Персија. Имено оваа игра изворно е настаната во древните аријски бастиони – Индија и Персија.

 

Oбоени украси на керамида, т.н. “обоени соби”, најдени кај Баба Јана, Луристан, Иран 8-7 век п.н.е. 

Сервис со клунес излив и приказ на Хрватскиот грб. Некропола Тепе Силак (средишен Иран) 9-8 век п.н.е. Археолошки музеј во Техеран. 

 

Украсна вазна од Сир Аурел Стаин, покраина Луристан, Иран, 8 век п.н.е. 

 

 

Славна на Боговите и Многумудрите Претци Наши!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s